مرتد شدن همسر

0

پرسش  : حکم شرعی مرتد شدن همسر را بیان فرمایید!

۱٫مردى که از پدر و مادر مسلمان به دنیا آمده ، اگر مرتد شود، عقد او با زنش باطل مى شود، خواه با عیالش نزدیکى کرده باشد یا نه .(۱)

۲٫ مردى که از پدر و مادر غیر مسلمان به دنیا آمده ، و مسلمان شده اگر پیش از نزدیکى با عیالش مرتد شود عقد او باطل مى گردد و اگر بعد از نزدیکى مرتد شود چـنـانچه زن در سن زنهایى باشد که حیض مى بینند، باید آن زن به مقدارى که در احکام طلاق گفته شده است عده نگه دارد، پس اگر پیش از تمام شدن عده زن شوهر مسلمان شود، عقد باقى وگرنه باطل است .(۲)


۳٫ اگـر زن مـسـلمـانـى مـرتـد شـود عـقـد او بـا شـوهـرش باطل مى شود. اعم از اینکه پدر و مادر او مسلمان باشند یا نباشند و اعم از اینکه شوهرش بـا او نـزدیـکـى کـرده باشد یا نه . اما اگر بعد از نزدیکى مرتد شود و یائسه نباشد بـایـد بـه دسـتورى که در احکام طلاق گفته شده است عده نگه دارد، پس اگر در بین عده مـسـلمـان شـود عـقـد بـاقـى و اگـر تـا آخـر عـده مـرتـد بـمـانـد عـقـد باطل است .(۳)

(۱).امـام : تـوضـیـح المـسـائل ، مـسـاءله ۲۴۴۹ و تـحـریـر الوسـیـله ، کـتـاب نـکـاح ، القول فى الکفر، مساءله ۵٫
بهجت : توضیح المسائل ، مساءله ۱۹۴۷٫
تبریزى : توضیح المسائل ، مساءله ۲۴۵۸٫
فاضل : توضیح المسائل ، مساءله ۲۵۱۵٫
مکارم : توضیح المسائل ، مساءله ۲۰۹۷ و استفتاء.

(۲).امـام : تـحـریـر الوسـیـله ، کـتـاب نـکـاح ، مـسـاءله ۵ و تـوضـیـح المسائل ، مساءله ۲۴۵۰٫
تبریزى (اگر در زمان عده مسلمان شود بنابر احتیاط واجب دوباره صیغه عقد بخوانند. توضیح المسائل ، مساءله ۲۴۵۹٫)

فاضل (فـاضـل : اگـر پـیـش از تـمـام شدن عده زن ، شوهر مسلمان شود، بهتر است عقد او تجدید شود.توضیح المسائل ، مساءله ۲۵۱۶٫)

(۳). امـام : تـحـریـر الوسـیـله ، کـتـاب نـکـاح ، القـول فـى الکـفـر، مـسـاءله ۵ و تـوضـیـح المسائل ، مساءله ۲۴۴۸٫
بهجت : توضیح المسائل ، مساءله ۱۹۴۹٫
تبریزى :( اگر در زمان عده مسلمان شود، بنابر احتیاط واجب ، دوباره صیغه عقد بخوانند.
توضیح المسائل ، مساءله ۲۴۵۷٫
)

فاضل : توضیح المسائل ، مساءله ۲۵۱۴٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.