حکم دست کشیدن به‌صورت بعد از قنوت

0

پرسش:

در نماز بعد از قنوت، دست‌ها را روی صورت می‌کشم، آیا این کار من درست است؟

پاسخ:

در مورد کشیدن دست‌ها بعد از قنوت به‌صورت دو نظر وجود دارد:

نظر اول: کشیدن دست‌ها به‌صورت بعد از قنوت کراهت دارد، یعنی بهتر است انجام نشود.

نظر دوم: اگر دست‌ها را به‌صورت به‌قصد ورود انجام دهید یعنی به این قصد که در قنوت واردشده و جز نماز واجب است، انجام دهید، اشکال دارد، اما اگر به‌صورت مطلق و بدون قصد ورود انجام دهید، اشکال ندارد.

نظر مراجع نسبت به دست کشیدن به‌صورت بعد از قنوت نماز:

آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی: کشیدن دست به‌صورت بعد از قنوت کراهت دارد. [۱]

آیات عظام: نوری همدانی، صافی گلپایگانی، وحید خراسانی: دست کشیدن به‌صورت بعد از قنوت، اگر به‌قصد ورود نباشد اشکال ندارد. [۲]

منابع:

۱. برگرفته از سایت آیه الله خامنه‌ای، دفتر آیه الله سیستانی، دریافت پاسخ از سامانه پیامکی دفتر حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی.

۲. دریافت پاسخ از سامانه پیامکی دفتر آیه الله نوری همدانی، دفتر آیه الله صافی گلپایگانی، دفتر آیه الله وحید خراسانی.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.