اطاعت از شوهر در پوشش

0


پرسش۱ . آیا زن در انتخاب پوشش، باید مطیع همسر خود باشد؟
همه مراجع: خیر، اطاعت زن از شوهر، تنها در حقوق زناشویى و بیرون رفتن از منزل است و در امور دیگر، اطاعت از او واجب نیست.۱

پرسش ۲ . اگر شوهر پوشیدن لباس و یا آرایش خاصى را از همسرش درخواست کند، آیا اطاعت او بر زن واجب است؟
همه مراجع: اگر این درخواست در راستاى استمتاعات باشد و یا ترک آن باعث نفرت شوهر گردد، بر زن واجب است اطاعت کند. در غیر این صورت، واجب نیست.۲

۱٫ امام، استفتائات، ج ۳، حقوق زوجیت، س ۸ ؛ تبریزى، استفتائات، س ۱۵۵۷ ؛ مکارم، استفتائات، ج ۲، س ۹۶۹ ؛ وحید، منهاج الصالحین، ج ۳، م ۱۴۰۷ ؛ تبریزى، منهاج الصالحین، ج ۲، م ۱۴۰۷ ؛ سیستانى، منهاج الصالحین، ج ۳، م ۳۳۹ و ۳۴۰ ؛ صافى، هدایه العباد، ج ۲، النشوز ؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۱۶۷۳ و دفتر: خامنه اى، نورى و بهجت.

۲٫فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۱۶۷۳ ؛ وحید، منهاج الصالحین، ج ۳، م ۱۳۶۵ و فصل فى النفقات ؛ تبریزى،منهاج الصالحین، ج ۲، م ۱۳۶۵ و فصل فى النفقات ؛ امام، تحریر الوسیله، ج ۲، النشوز ؛ صافى، هدایه العباد، ج ۲، النشوز ؛ سیستانى، منهاج الصالحین، ج ۳، م ۳۵۰ و دفتر: خامنه اى، بهجت، نورى و مکارم.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.