مکروهات جنب

0

پرسش . کارهایى که براى شخص جنب مکروه است، کدامند؟

چند چیز بر شخص جنب مکروه است:

۱٫ خوردن و آشامیدن،[۱]

۲٫ خوابیدن بدون وضو،[۲]

۳٫ همراه داشتن قرآن،

۴٫ مالیدن روغن به بدن،

۵٫ آمیزش بعد از احتلام،

۶٫ خضاب با حنا و مانند آن،

۷٫ تماس بدن با جلد یا حاشیه قرآن،

۸٫ خواندن بیشتر از هفت آیه از سوره هایى که سجده واجب ندارد.

[۱]. ولى اگر وضو بگیرد و یا براساس فتواى عده اى دست و صورت را بشوید کراهت برطرف مى شود.

[۲]. ولى اگر وضو بگیرد یا به واسطه نداشتن آب بدل از غسل تیمم کند، مکروه نیست.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.