حکم خونریزى متوالى بعد از زایمان

0

پرسش . خانمى که عادت ماهانه (عددیه) دارد؛ اکنون به علت زایمان تا یک ماه یا بیشتر خون مى بیند، تکلیف عباداتش چه مى شود؟

آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، سیستانى، فاضل و نورى: باید به اندازه روزهاى عادتش نفاس قرار دهد و بعد از آن تا ده روز، به احکام استحاضه عمل کند (هر چند این ده روز در ایام عادتش باشد) بعد از گذشتن ده روز اگر خونى که مى بیند در ایام عادتش باشد، خون حیض است و در غیر این صورت استحاضه است (هر چند نشانه هاى حیض را نیز داشته باشد).[۱]

آیات عظام تبریزى و وحید: باید به اندازه روزهاى عادتش نفاس قرار دهد و بعد از آن تا ده روز به احکام استحاضه عمل کند (هر چند این ده روز در ایام عادتش باشد) و بعد از گذشتن ده روز اگر خونى که مى بیند در ایام عادتش باشد، یا نشانه هاى حیض را داشته باشد، خون حیض است و در غیر این صورت استحاضه است.[۲]

آیه اللّه  صافى: باید به اندازه روزهاى عادتش نفاس قرار دهد و بعد از آن تا ده روز به احکام استحاضه عمل کند (هر چند این ده روز در ایام  عادتش باشد) و بعد از گذشتن ده روز اگر خونى که مى بیند در ایام عادتش باشد یا نشانه هاى حیض را داشته باشد، خون حیض است. در غیر این صورت تا هنگامى که ممکن است آن خون حیض باشد، بنابر احتیاط باید آنچه را که بر حائض حرام است، ترک کند و کارهاى مستحاضه را انجام دهد.[۳]

آیه اللّه  مکارم: اگر عادت او در حیض کمتر از ده روز است، اگر بیشتر از روزهاى عادتش خون نفاس ببیند باید به اندازه روزهاى عادت خود نفاس قرار دهد و بعد از آن، تا روز دهم بنا بر احتیاط واجب ترک عبادت کند، اگر خون از ده روز گذشت، فقط به اندازه روزهاى عادتش نفاس است و بقیه استحاضه و عباداتى را که در این چند روز ترک کرده، باید قضا کند.[۴]

تبصره

 تبصره ۱ . به عنوان مثال زنى که عادت ماهانه اش از بیستم هر ماه تا بیست و ششم است، اگر روز هشتم ماه زایید و تا یک ماه یا بیشتر، به طور متوالى خون دید تا روز چهاردهم نفاس است و بعد از آن تا روز بیست و چهارم استحاضه و بعد از آن طبق فتواى مرجع تقلیدش عمل کند.

تبصره ۲ . آیه اللّه  سیستانى در مسئله یاد شده فروعاتى دارند براى آگاهى از آن به آدرس پاورقى مراجعه شود.

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۵۱۹ و بهجت، وسیله النجاه، ج ۱، م ۳۱۳ و سیستانى، توضیح المسائل مراجع، م ۵۱۹ و منهاج الصالحین، ج ۱، م ۲۵۷ و دفتر: خامنه اى.

[۲]. توضیح المسائل مراجع، م ۵۱۹ و وحید، توضیح المسائل، م ۵۲۵٫

[۳]. توضیح المسائل مراجع، م ۵۱۹٫

[۴]. توضیح المسائل، م ۴۹۳٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.