مستحاضه و مس قرآن

0

پرسش  . آیا زن مستحاضه مى تواند با همان طهارتى که براى نماز داشته، به خط قرآن دست بزند؟

آیات عظام امام، خامنه اى، فاضل و صافى: بنابر احتیاط واجب براى مسّ خط قرآن باید کارهاى مستحاضه را به طور مستقل انجام دهد.[۱]

آیه اللّه  بهجت: باید براى مس خط قرآن کارهاى مستحاضه را به طور مستقل انجام دهد.[۲]

آیات عظام تبریزى، نورى و وحید: بنابر احتیاط واجب، باید از مس خط قرآن در هر حال اجتناب کند.[۳]

آیه اللّه  سیستانى: باید براى مس خط قرآن کارهاى مستحاضه را به طور مستقل انجام دهد؛ مگر اینکه مسّ پیش از خواندن نماز باشد.[۴]

آیه اللّه  مکارم: بنابر احتیاط واجب براى مسّ خط قرآن باید کارهاى مستحاضه را به طور مستقل انجام دهد مگر اینکه هنگام اوقات نماز باشد.[۵]

[۱]. امام، تحریرالوسیله، ج۱، الاستحاضه، م۸؛ تعلیقات على العروه، ج۱، الاستحاضه، م۱۷ و۱۸؛ مکارم، تعلیقاتعلى العروه، ج۱، الاستحاضه، م ۱۷ و ۱۸ ؛ صافى، هدایه العباد، ج ۱ م ۲۹۱ و توضیح المسائل مراجع، م ۴۲۷٫

[۲]. بهجت، وسیله النجاه، ج ۱، م ۳۰۴

[۳]. نورى، تعلیقات على العروه، الاستحاضه، م ۱۷ و ۱۸؛ تبریزى و وحید، منهاج الصالحین، الاستحاضه، م ۲۵۲٫

[۴]. سیستانى، منهاج الصالحین، ج ۱، الاستحاضه، م ۲۵۲ و تعلیقات على العروه، الاستحاضه، م ۱۷ و ۱۸٫

[۵]. مکارم، تعلیقات على العروه، ج ۱، الاستحاضه، م ۱۷ و ۱۸٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.