استمرار استحاضه کثیره

0

پرسش . خانمى که استحاضه کثیره دارد و خونش بند نمى آید اگر بعد از غسل خونش قطع نشود و ادامه داشته باشد، آیا غسلش باطل مى شود؟

آیات عظام امام، خامنه اى، نورى و وحید: اگر براى او ضرر (یا مشقت) ندارد، باید پیش از غسل و بعد از آن با پنبه و مانند آن، از بیرون آمدن خون جلوگیرى کند  و غسلش باطل نمى شود. اگر در این امر کوتاهى کند و بعد از غسل خون بیرون آید، باید دوباره غسل کند و اگر نماز هم خوانده، باید دوباره بخواند. اما اگر جلوگیرى از خون برایش ضرر دارد، تکلیفى ندارد و لازم نیست غسل را دوباره انجام دهد.[۱]

آیات عظام بهجت، صافى و فاضل: اگر براى او ضرر (یا مشقت) ندارد، باید پیش از غسل و بعد از آن، با پنبه و مانند آن از بیرون آمدن خون جلوگیرى کند و غسلش باطل نمى شود. اگر در این امر کوتاهى کند و بعد از غسل خون بیرون آید، بنابر احتیاط واجب باید دوباره غسل کند و اگر نماز هم خوانده، باید دوباره بخواند. اما اگر جلوگیرى از خون برایش ضرر دارد، تکلیفى ندارد و لازم نیست غسل را دوباره انجام دهد.[۲]

آیه اللّه  تبریزى: اگر براى او ضرر (یا مشقت) ندارد، باید بعد از غسل با پنبه و مانند آن، از بیرون آمدن خون جلوگیرى کند و غسلش باطل نمى شود. اگر در این امر کوتاهى کند و بعد از غسل خون بیرون آید، چنانچه اگر نماز خوانده، باید دوباره بخواند و بنابر احتیاط واجب باید دوباره غسل کند. اگر جلوگیرى از خون برایش ضرر دارد، تکلیفى ندارد و لازم نیست غسل را دوباره انجام دهد.[۳]

آیه اللّه  سیستانى: اگر براى او ضرر (یا مشقت) ندارد، باید بعد از غسل با پنبه و مانند آن، از بیرون آمدن خون جلوگیرى کند و غسلش باطل نمى شود. اگر در این  امر کوتاهى کند و بعد از غسل خون بیرون آید، احتیاط مستحب آن است که دوباره غسل کند. اما اگر نماز خوانده، باید دوباره بخواند و اگر جلوگیرى از خون برایش ضرر دارد، تکلیفى ندارد و لازم نیست غسل را دوباره انجام دهد.[۴]

آیه اللّه  مکارم: اگر برایش ضرر (یا مشقت) ندارد، باید پیش از غسل و بعد از آن با پنبه و مانند آن، از بیرون آمدن خون جلوگیرى کند و غسلش باطل نمى شود ولى اگر این کار مشقت زیاد دارد، لازم نیست.[۵]

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۱۵ و وحید، توضیح المسائل، م ۴۲۱ و دفتر: خامنه اى.

[۲]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۱۵

[۳]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۱۵ و منهاج الصالحین، ج ۱، م ۲۵۱

[۴]. سیستانى، توضیح المسائل مراجع، م ۴۱۵٫

[۵]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۱۷ و تعلیقات على العروه، ج ۱، الاستحاضه، م ۹٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.