تشخیص استحاضه

0

پرسش . اگر زن مستحاضه تشخیص ندهد که استحاضه اش از چه قسمى است و در جایى باشد که نتواند خود را وارسى کند، تکلیفش چیست؟ آیا باید احتیاط کند؟

آیات عظام امام، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل و نورى: اگر حالت سابق او معلوم است، باید براساس آن ادامه دهد؛ در غیر این صورت باید به وظیفه مسلم خود عمل کند. به عنوان مثال اگر نمى داند استحاضه اش قلیله است یا متوسطه، باید کارهاى استحاضه قلیله را انجام دهد و اگر بین متوسطه و کثیره تردید دارد، باید به کارهاى استحاضه متوسطه عمل کند.[۱]

آیات عظام بهجت و وحید: اگر حالت سابق او معلوم است، باید براساس آن ادامه دهد و اگر معلوم نیست بنابر احتیاط واجب باید به آنچه سخت تر است عمل کند. به عنوان مثال اگر نمى داند استحاضه اش قلیله است یا متوسطه، بنابر احتیاط باید  کارهاى استحاضه متوسطه را انجام دهد و اگر بین متوسطه و کثیره تردید دارد، بنابر احتیاط باید به کارهاى استحاضه کثیره عمل کند.[۲]

آیه اللّه  صافى: اگر حالت سابق او معلوم است، باید براساس آن ادامه دهد و اگر معلوم نیست، باید مطابق احتیاط عمل کند. به عنوان مثال اگر نمى داند استحاضه اش قلیله است یا متوسطه، یا نمى داند متوسطه است یا کثیره، باید کارهاى هر دو را انجام دهد و اگر بین هر سه تردید دارد، باید به کارهاى هر سه قسم عمل کند.[۳]

آیه اللّه  مکارم: اگر حالت سابق او معلوم است، باید براساس آن ادامه دهد و اگر معلوم نیست، بنابر احتیاط واجب باید مطابق احتیاط عمل کند؛ یعنى، هم به وظیفه استحاضه کثیره و هم قلیله.[۴]

تبصره ۱ . با توجه به اینکه آیات عظام (بهجت، مکارم و وحید) در مسئله احتیاط واجب کرده اند، مقلدان ایشان مى توانند به فتواى آسان که فتواى امام خمینى و سایرین است، عمل کنند.

تبصره ۲ . مقلدان آیه اللّه صافى اگر هنوز به این مسئله عمل نکرده اند و یا تاکنون این مسئله برایشان پیش نیامده، مى توانند به یکى از مراجع تقلید دیگر ـ در صورتى که او را مساوى مرجع خود مى دانند ـ رجوع کنند.

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۰۶ و دفتر: خامنه اى.

[۲]. وحید، توضیح المسائل، م ۴۱۲ و بهجت، توضیح المسائل مراجع، م ۴۰۶٫

[۳]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۰۶

[۴]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۰۴٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.