مرور موضوع:

عددیه

عددیه با بیشتر از ده روز

پرسش 1. زنى که عادت عددیه دارد، اگر بیش از ده روز خون ببیند، تکلیفش چیست؟ همه مراجع (به جز تبریزى، صافى، فاضل و وحید): اگر خون ها یک جور است، باید از روزى که خون دیده، به شماره روزهاى عادتش حیض و باقى را استحاضه قرار دهد و اگر یک جور نباشد، باید آنچه که نشانه حیض دارد ـ چنانچه با شماره عادتش یکى است ـ همان را حیض و باقى را استحاضه قرار دهد. اگر بیشتر شد، به اندازه عادتش حیض قرار دهد و اگر کمتر شد، باید آن روزها را با چند روز دیگر ـ که در مجموع به اندازه عادتش شود ـ حیض و باقى را استحاضه قرار دهد. آیه اللّه  تبریزى: اگر خون …

عادت ماهانه

پرسش . معیار تحقق عادت ماهانه چیست؟ همه مراجع: اگر زن دوبار به یک صورت خون ببیند، عادت او محقق مى شود. عادت ماهانه سه قسم است: 1. عادت وقتیه و عددیه، 2. عادت عددیه، 3. عادت وقتیه. تبصره . در تحقق عادت در برخى اقسام بین مراجع تقلید اختلاف نظر است که در پرسش هاى بعدى بیان مى شود. . توضیح المسائل مراجع، م 478 و دفتر: خامنه اى.

لکه بینى

پرسش 1 . زنى که عادت عددیه دارد؛ با تمام شدن عادت خود تا قبل از پایان روز دهم، یک یا چند روز دیگر نیز لک ببیند و بعد پاک شود، آیا آن چند روز حیض محسوب مى شود؟ همه مراجع (به جز تبریزى، صافى و وحید): آرى، حیض محسوب مى شود (هر چند نشانه هاى حیض را نداشته باشد). آیات عظام تبریزى، صافى و وحید: اگر نشانه هاى خون حیض را داشته باشد، حیض محسوب مى شود.   پرسش 2 . خانمى که عادتش شش روز است، پس از پاک شدن غسل کرده است روز هشتم لکه اى خون (با نشانه هاى حیض) مشاهده کرده و پاک شده است؛ آیا باید دوباره غسل کند؟ همه مراجع: آرى، باید دوباره…

عادت عددیه

پرسش 1. عادت عددیه چیست؟ همه مراجع: زنى که شماره روزهاى حیض او در دو ماه پشت سر هم به یک اندازه باشد، ولى وقت خون دیدن او یکى نباشد؛ چنین زنى داراى «عادت عددیه» است؛ مانند اینکه در ماه نخست از روز اول تا هفتم و ماه دوم از روز دهم تا هفدهم خون ببیند. عادت او در این مثال هفت روز است.   پرسش 2 . زنى که از خون پاک نمى شود، اگر دو ماه پشت سر هم و به یک اندازه خون با نشانه هاى حیض ببیند، آیا عادت عددیه پیدا مى کند؟ آیات عظام امام، خامنه اى، صافى، فاضل، مکارم و نورى: زنى که از خون پاک نمى شود، ولى دو ماه پشت سر هم خونى با نشانه هاى…