مرور موضوع:

مبتدئه

اولین حیض دختران

پرسش . دخترى که براى اولین بار خون مى بیند، وظیفه اش چیست؟ همه مراجع: اگر دختر به حد بلوغ رسیده و به مقدار ده روز یا کمتر خون دیده، همه اش حیض است. اگر بیشتر از ده روز باشد و همه اش یک جور نباشد، خون هایى که به نشانه هاى حیض باشد و از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نباشد، حیض محسوب مى شود و باقى استحاضه است؛ ولى اگر همه یک جور باشد؛ یعنى، همه داراى نشانه هاى حیض باشد، مطابق عادت خویشان و بستگان خود (مانند خواهر، مادر، خاله و عمه) عمل کند؛ یعنى، روزهاى عادت آنها را معیار قرار داده و حیض بداند و باقى را استحاضه محسوب کند.…

حیض و بلوغ

پرسش . اگر دختر پیش از بلوغ، خونى با نشانه هاى حیض ببیند، آیا حیض محسوب مى شود؟ همه مراجع: خیر، خون حیض محسوب نمى شود؛ هر چند نشانه هاى حیض را نیز داشته باشد. تبصره 1 . حکم این خون که آیا مى تواند استحاضه باشد، در بخش «استحاضه» بیان شده است. تبصره 2 . اگر هیچ یک از نشانه هاى بلوغ در دختر پیدا نشود، خونى که پیش از بلوغ مى بیند، حیض نیست؛ ولى اگر یکى از نشانه هاى بلوغ در او پدیدار گردد، خون یاد شده چنانچه صفات حیض را داشته باشد، حیض محسوب مى شود. . العروة الوثقى، ج 1، فصل فى الحیض.