مرور موضوع:

مضطربه

مضطربه با کمتر از ده روز

پرسش . اگر زن مضطربه کمتر از ده روز خون ببیند، تکلیف چیست؟ همه مراجع: همه اش حیض محسوب مى شود. . نورى و فاضل، تعلیقات على العروه، ج 1، احکام الحیض، م 23 ؛ وحید، سیستانى و تبریزى، منهاج الصالحین، م 220.امام، تحریر الوسیله، ج 1، غسل الحیض، م 18؛ صافى، هدایة العباد، ج 1، غسل الحیض، م 238 مکارم، توضیح المسائل مراجع، م 494 و دفتر: خامنه اى.

مضطربه و نشانه هاى حیض

پرسش . اگر زن مضطربه بیشتر از ده روز با رنگ هاى مختلف (سرخ، سیاه و زرد) خون ببیند، تکلیف چیست؟ همه مراجع: آنچه که نشانه هاى حیض را دارد و از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نباشد، حیض و آنچه با نشانه هاى استحاضه است، استحاضه قرار دهد. . توضیح المسائل مراجع، م 494 و 495 و وحید، توضیح المسائل، م 501.

زن مضطربه

پرسش  . مضطربه به چه زنى گفته مى شود؟ همه مراجع: «مضطربه» زنى است که چند ماه خون دیده و از نظر وقت یا عدد، عادت معینى پیدا نکرده است و یا اگر عادتى هم داشته، عادتش از بین رفته و عادت دیگرى پیدا نکرده است. . توضیح المسائل مراجع، م 494 و وحید، توضیح المسائل، م 500.

عادت ماهانه متغیر

پرسش  . زنى به هیچ وجه عادت معینى ندارد، گاهى هفت روز و گاهى پنج روز و مانند آن خون مى بیند، تکلیفش چیست؟ همه مراجع: این زن، مضطربه محسوب مى شود و باید مطابق احکام و دستورات او عمل کند. . توضیح المسائل مراجع، م 494.

تغییر عادت

پرسش . در چه صورت عادت ماهانه زن به هم مى خورد؟ همه مراجع: اگر دو ماه پشت سر هم بر خلاف عادت ماهانه خود خونى ببیند که در عدد یا وقت یا هر دو یکى باشد، عادت قبلى به هم مى خورد و به عادت جدید تغییر پیدا مى کند. تبصره . اگر یک ماه بر خلاف عادت پیشین خود خون ببیند، عادت او تغییر نمى کند. . توضیح المسائل مراجع، م 501 و بهجت، استفتاءات، ج 1، س 932 و دفتر: خامنه اى.