مرور موضوع:

وقتیه عددیه

خون بیش از ده روز

پرسش  . اگر خون از ده روز بیشتر شود، وظیفه چیست؟ همه مراجع: اگر زن عادت وقتیه و عددیه دارد، باید به اندازه عادت خود حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد، خواه همراه با نشانه هاى حیض باشد یا نه. در غیر این صورت حکم تفاوت مى یابد. . العروه الوثقى، ج1، فصل فى الحیض؛ توضیح المسائل مراجع،م481ـ499و وحید، توضیح المسائل، م484ـ505.

عادت وقتیه و عددیه

پرسش 1. عادت وقتیه و عددیه چیست؟ همه مراجع: زنى که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون ببیند و شماره روزهایى که در هر دو ماه خون دیده به یک اندازه باشد، چنین زنى داراى عادت وقتیه و عددیه است؛ مانند اینکه دو ماه پى در پى از اول ماه تا روز هفتم خون ببیند (عادت او در این مثال هفت روز است).   پرسش 2 . زنى که از خون پاک نمى شود؛ اگر دو ماه پشت سر هم در وقت معین  خونى با نشانه هاى حیض ببیند آیا عادت وقتیه پیدا مى کند؟ آیات عظام امام، خامنه اى، صافى، فاضل، مکارم و نورى: زنى که از خون پاک نمى شود، ولى دو ماه پشت سر هم در وقت…

عادت ماهانه

پرسش . معیار تحقق عادت ماهانه چیست؟ همه مراجع: اگر زن دوبار به یک صورت خون ببیند، عادت او محقق مى شود. عادت ماهانه سه قسم است: 1. عادت وقتیه و عددیه، 2. عادت عددیه، 3. عادت وقتیه. تبصره . در تحقق عادت در برخى اقسام بین مراجع تقلید اختلاف نظر است که در پرسش هاى بعدى بیان مى شود. . توضیح المسائل مراجع، م 478 و دفتر: خامنه اى.

تعدد حیض در ماه

پرسش  . خانمى که ماهى یک مرتبه خون مى دیده، اگر در ماه دو مرتبه خون ببنید، آیا هر دو حیض محسوب مى شود؟ همه مراجع (به جز سیستانى): اگر هر دو خون نشانه هاى حیض را دارد و حداقل ده روز بین آن دو پاک بوده است، هر دو حیض محسوب مى شود. آیه اللّه  سیستانى: اگر روزهایى که در وسط پاک بوده، از ده روز کمتر نباشد، هر دو حیض محسوب مى شود؛ هر چند یکى از آن دو خون نشانه هاى حیض را نداشته باشد. . توضیح المسائل مراجع، م 503 و بهجت، وسیلة النجاة، ج 1، م 255 و وحید، توضیح المسائل، م 509 و دفتر: خامنه اى. . توضیح المسائل مراجع، م 503.…

جلو افتادن عادت

پرسش 1 . اگر زن چند روز پیش از عادت خود خون ببیند، آیا علاوه بر روزهاى عادت، این چند روز نیز حیض محسوب مى شود؟ آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، فاضل، مکارم و نورى: اگر مقدار خونى که پیش از عادت دیده، کم باشد (دو یا سه روز) به طورى که بگویند عادتش جلو افتاده، و روى هم از ده روز بیشتر نشود، تمامى آن حیض محسوب  مى شود. آیات عظام تبریزى و صافى: اگر مقدار خونى که پیش از عادت دیده، کم باشد (یک یا دو روز)، به طورى که بگویند عادتش جلو افتاده و یا نشانه هاى خون حیض را داشته باشد و روى هم از ده روز بیشتر نشود، تمامى آن حیض محسوب مى …