مرور موضوع:

وقتیه

عادت وقتیه

پرسش 1. عادت وقتیه چیست؟ همه مراجع: زنى که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون ببیند؛ ولى شماره روزهایى که در هر دو ماه خون دیده به یک اندازه نباشد، چنین زنى داراى «عادت وقتیه» است؛ به عنوان مثال در ماه نخست از روز اول تا هفتم و در ماه دوم از اول تا روز هشتم، خون ببیند. او باید عادت خود را در این مثال، روز اول ماه قرار دهد.   پرسش 2 . زنى که از خون پاک نمى شود، اگر دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون با نشانه هاى حیض ببیند ولى شماره هاى آن به یک اندازه نباشد، آیا عادت وقتیه براى او محقق مى شود؟ آیات عظام امام، خامنه اى، صافى،…

عادت ماهانه

پرسش . معیار تحقق عادت ماهانه چیست؟ همه مراجع: اگر زن دوبار به یک صورت خون ببیند، عادت او محقق مى شود. عادت ماهانه سه قسم است: 1. عادت وقتیه و عددیه، 2. عادت عددیه، 3. عادت وقتیه. تبصره . در تحقق عادت در برخى اقسام بین مراجع تقلید اختلاف نظر است که در پرسش هاى بعدى بیان مى شود. . توضیح المسائل مراجع، م 478 و دفتر: خامنه اى.