مرور موضوع:

یائسه

یائسگى و حیض

پرسش  . حکم زن یائسه براى قرار دادن حیض چیست؟ آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى و فاضل: زن غیر سیده با تمام شدن پنجاه سال و زن سیده با تمام شدن شصت سال قمرى، یائسه مى گردد و اگر بعد از آن خونى ببیند، خون حیض محسوب نمى شود. آیات عظام تبریزى و وحید: زن (خواه سیده باشد یا غیرسیده) با تمام شدن شصت سال قمرى یائسه مى شود و اگر بعد از آن خونى ببیند، خون حیض محسوب نمى شود و بعد از تمام شدن پنجاه تا شصت سال احتیاط واجب کند؛ یعنى، اگر در روزهاى عادت و یا با نشانه هاى حیض خون ببیند، بین کارهایى که حائض باید ترک کند و کارهاى مستحاضه…

حیض در سن یائسگى

پرسش . اگر زن بعد از سن یائسگى خونى با نشانه هاى حیض ببیند، آیا حیض محسوب مى شود؟ همه مراجع (به جز مکارم): خیر، خون حیض محسوب نمى شود؛ هر چند نشانه هاى حیض را داشته باشد. آیه اللّه  مکارم: خیر، خون حیض محسوب نمى شود؛ مگر اینکه آنچه مى بیند تمام شرایط حیض را داشته باشد که در این صورت باید مطابق آن عمل کند. تبصره . حکم این خون که آیا مى تواند استحاضه باشد، در بخش استحاضه بیان شده است. . العروة الوثقى، ج 1، فصل فى الحیض. . توضیح المسائل، م 428.