مرور موضوع:

سقط جنین

حمل مادر در خطر

پرسش . سقط جنین براى مادرى که در معرض مرگ است و شاید با این کار بهبود یابد، چه حکمى دارد؟ آیات عظام بهجت، سیستانى، خامنه اى، فاضل، مکارم و نورى: اگر طبق تشخیص دکتر متخصص و مورد اطمینان، بقاى حمل براى مادرش خطر جانى داشته باشد  چنانچه روح در او دمیده نشده سقط آن اشکال ندارد. آیات عظام تبریزى و نورى: اگر مادر از هر راهى (هر چند از گفته پزشک) اطمینان یا خوف داشته باشد که این بچه موجب مرگ او مى شود چنانچه روح در او دمیده نشده میتواند با خوردن دارو و مانند سقط نماید ولى بر غیر مادر سقط جایز نیست. . خامنه اى، اجوبه، س 1261؛…

سقط جنین مرده

پرسش . اگر با آزمایش هاى تخصصى یقین پیدا شود؛ که جنین بعد از تولد و یا در ماه هاى آخر از دنیا مى رود؛ آیا سقط آن جایز است؟ همه مراجع: خیر، جایز نیست. . فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1756؛ نورى، استفتائات، ج 2، س 878؛ مکارم، استفتائات، ج 1، س 1500؛ بهجت، استفتائات پزشکى، سقط جنین، ص 44؛ صافى، جامع الاحکام، ج 2، س 1410 و دفتر: امام، سیستانى، وحید، تبریزى و خامنه اى.

سقط جنین نامشروع

پرسش . سقط جنین نامشروع، چه حکمى دارد؟ همه مراجع: جایز نیست. . خامنه اى، اجوبه، س 1266؛ بهجت، استفتائات پزشکى، سقط جنین، ص 42؛ مکارم، استفتائات، ج 1، س 1498؛ سیستانى، سایت، سقط و دفتر: همه مراجع.

سقط جنین ناقص

پرسش . سقط کردن جنینى که ناقص الخلقه به دنیا مى آید، چه حکمى دارد؟ همه مراجع (به جز فاضل و مکارم): ناقص بودن بچه مجوز شرعى براى سقط جنین محسوب نمى شود. آیه اللّه  مکارم: اگر در مراحل ابتدایى جنین باشد و به صورت انسان کامل در نیامده (هنوز روح در آن دمیده نشده باشد) و تولد ناقص آن باعث مشقت و حرج شدید براى پدر و مادرش گردد اشکال ندارد و بنابر احتیاط دیه را هم باید بدهند. آیه اللّه  فاضل: سقط آن جایز نیست مگر در موارد ضرورت. . خامنه اى، اجوبه، س 1261؛ سیستانى، سایت، سقط جنین؛ بهجت، استفتائات پزشکى، سقط جنین، ص43؛ صافى، جامع…

ضامن و صاحب دیه سقط جنین

پرسش . دیه جنینى که به وسیله پزشک سقط مى شود، بر عهده کیست؟ وظیفه پدر و مادرى که اقدام به چنین کارى کرده اند، چیست؟ همه مراجع (به جز مکارم و وحید): دیه سقط جنین بر عهده قاتل مباشر است و چون این عمل به وسیله پزشک انجام شده، بر پدر و مادر تکلیفى نیست ؛ بلکه او ضامن است و این دیه به پدر و مادر پرداخت مى شود. البته مى توانند از حق خود بگذرند و از او چیزى دریافت نکنند. در هر حال باید از کار خود توبه کنند.1 آیات عظام مکارم و وحید: در صورتى که پدر و مادر نیز رضایت داشته باشند پرداخت دیه بر عهده آنان نیز مى باشد که باید به وارثان…

سقط جنین

پرسش . آیا سقط جنین در ماه هاى اول حاملگى، اشکال شرعى دارد؟ همه مراجع: آرى، سقط جنین پس از انعقاد نطفه در هر ماهى که باشد، جایز نیست. . بهجت، استفتائات پزشکى، سقط جنین، ص 43؛ خامنه اى، اجوبه، س 1263؛ مکارم، استفتائات، ج 1، س1498؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1752؛ صافى، جامع الاحکام، ج 1، س 1408؛ نورى، استفتائات، ج 2، س 876؛ تبریزى، استفتائات، س 2099؛ امام، استفتائات، ج 3، سقط جنین، س 12؛ دفتر وحید.

تماس بدن با جنین

پرسش . آیا براى دست زدن به جنین سقط شده، غسل واجب مى شود؟ همه مراجع: اگر چهار ماه او تمام شده (و روح در بدنش دمیده شده) است، غسل مس میت واجب مى شود. . توضیح المسائل مراجع، م 524 و  وحید، توضیح المسائل، م 530

غسل جنین سقط شده

پرسش . مادرانى که بچه شان مرده به دنیا مى آید، آیا باید غسل مس میت به جا آورند؟ همه مراجع (به جز سیستانى): اگر چهار ماه او تمام شده و با بدن مادر تماس پیدا کرده است، بر مادر غسل مس میت واجب مى شود. آیه اللّه  سیستانى: اگر چهار ماه او تمام شده و با بدن مادر تماس پیدا کرده است، بر مادر غسل مس میت واجب مى شود بلکه اگر ظاهر بدن او را هم مس نکند، بنا بر احتیاط واجب باید غسل مس میت کند. . توضیح المسائل مراجع، م 524 و  وحید، توضیح المسائل، م 530 . توضیح المسائل، م 530.

خون زمان سقط

پرسش . خانمى که بچه اش را کورتاژ کرده خونى که مشاهده مى کند، چه خونى است؟ آیا خون نفاس است؟ آیات عظام امام، خامنه اى، صافى، فاضل و نورى: اگر خون بسته اى بعد از سقط از رحم خارج شود و بداند که اگر در رحم مى ماند، انسان مى شد خونى که تا ده روز مى بیند خون نفاس محسوب مى شود و باید به احکام آن عمل کند. آیه اللّه  بهجت: اگر خون بسته اى بعد از سقط از رحم خارج شود و بداند که اگر در رحم مى ماند، انسان مى شد خونى که تا ده روز مى بیند بنا بر احتیاط واجب خون نفاس محسوب مى شود و باید به احکام آن عمل کند. آیات عظام تبریزى و وحید: خونى که…