مرور موضوع:

مسائل کلی نفاس

خون سزارین

پرسش  . خانم هایى که زایمانشان به صورت عمل سزارین است، خونى که از مجراى طبیعى خارج مى شود خون نفاس است؟ همه مراجع (به جز تبریزى): آرى، خون نفاس است و باید به احکام نفاس عمل کنند. آیه اللّه  تبریزى: خیر، خون نفاس نیست و اگر صفات حیض را داشته یا در ایام عادت بوده، باید به احکام حیض عمل کنند. . بهجت، استفتائات، ج 1، س 1101، فاضل، استفتائات، ج 1، س 170 و 178 و سیستانى، سایت، نفاس و دفتر: امام، خامنه اى، صافى، مکارم وحید. . تبریزى، استفتائات، س 266

غسل روز هیجدهم بعد از زایمان

پرسش . این جانب بعد از زایمان و گذشت ایام نفاس، غسل نفاس به جا  آوردم و بعد از آن تا یک ماه خون استحاضه دیدم، آیا لازم بوده که من روز هیجدهم غسل مى کردم؟ همه مراجع: خیر، روز هیجدهم غسل ندارد؛ ولى این سخن صحت دارد که اگر زن بیش از ده روز خون دید، براى کسى که عادت دارد بهتر است از روز بعد از عادت و براى کسى که عادت ندارد بعد از روز دهم تا روز هیجدهم زایمان، به احکام استحاضه عمل کند و کارهایى را که بر حائض حرام است، ترک نماید. . توضیح المسائل مراجع، م 517 و وحید، توضیح المسائل، م 523 و مکارم، تعلیقات على العروه، احکام…

تداخل عادت و نفاس

پرسش  . اگر زن در ایام عادت زایمان کند، خونى که از او بیرون مى آید حکم نفاس را دارد یا حیض؟ همه مراجع: حکم نفاس را دارد.   پرسش . زنى که عادت ماهانه دارد، اگر خون نفاس او از ده روز بگذرد،  تکلیفش چیست؟ همه مراجع: باید به اندازه روزهاى عادتش نفاس و بقیه را استحاضه قرار دهد. . توضیح المسائل مراجع، م 517 و العروه الوثقى، ج 1، النفاس، م 4. . توضیح المسائل مراجع، م 517

زایمان و عادت ماهانه

پرسش1 . اگر زن زائو بیش از روزهاى عادتش و کمتر از ده روز خون ببنید، تکلیفش چیست؟ همه مراجع: اگر خون کمتر از ده روز قطع شود، تمام آن نفاس محسوب مى شود. پرسش2 . خانمى است که عادت ماهانه ثابتى ندارد بعد از زایمان به طور پى در پى تا یک ماه یا بیشتر خون مى بیند، تکلیفش چیست؟ همه مراجع: ده روز اول خون نفاس و ده روز دوم استحاضه است و خونى که بعد از آن مى بیند، اگر نشانه هاى خون حیض را دارد، حیض است وگرنه استحاضه محسوب مى شود. تبصره . اگر این خانم بعد از ده روز نخست، خونى که مى بیند یکسان باشد و تا یک ماه یا بیشتر به این…

حکم خونریزى متوالى بعد از زایمان

پرسش . خانمى که عادت ماهانه (عددیه) دارد؛ اکنون به علت زایمان تا یک ماه یا بیشتر خون مى بیند، تکلیف عباداتش چه مى شود؟ آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، سیستانى، فاضل و نورى: باید به اندازه روزهاى عادتش نفاس قرار دهد و بعد از آن تا ده روز، به احکام استحاضه عمل کند (هر چند این ده روز در ایام عادتش باشد) بعد از گذشتن ده روز اگر خونى که مى بیند در ایام عادتش باشد، خون حیض است و در غیر این صورت استحاضه است (هر چند نشانه هاى حیض را نیز داشته باشد). آیات عظام تبریزى و وحید: باید به اندازه روزهاى عادتش نفاس قرار دهد و بعد از آن…

نفاس زن دوقلوزا

پرسش . خانم هایى که دو قلو مى زایند، حکم خون نفاسشان چیست؟ به عنوان مثال یک هفته بعد از تولد بچه اول، بچه دوم بدنیا مى آید؟ همه مراجع (به جز مکارم): باید براى هر کدام نفاس جداگانه اى در نظر بگیرد. به عنوان مثال اگر بین تولد آنها ده روز فاصله شود و خون تا بیست روز ادامه داشته باشد، نفاس این زن بیست روز است (ده روز براى تولد بچه اول و ده روز براى بچه دوم). آیه اللّه  مکارم: قرار دادن نفاس جداگانه براى هر یک صحیح نمى باشد؛ بلکه خون ده روز اول، خون نفاس محسوب مى شود و در بیشتر از آن،  بنا بر احتیاط واجب باید احتیاط کند؛…

خون پیش از زایمان

پرسش . اگر زن بار دار نزدیک  زایمان چند روز خون ببیند، تکلیفش چیست؟ آیا خون نفاس محسوب مى شود؟ همه مراجع: اگر پیش از زایمان باشد، خون نفاس نیست بلکه باید براساس شرایط و صفات، خون حیض یا استحاضه قرار دهد. . العروه الوثقى، ج 1، احکام انفاس.

حداقل و حداکثر خون نفاس

پرسش . حداقل و حداکثر خون نفاس چقدر است؟ همه مراجع: حداقل آن یک لحظه و حداکثر ده روز است.   پرسش . اگر زن بعد از زایمان یک یا دو روز خون ببیند و پاک شود، آیا باید تا ده روز صبر کند و نمازش را ترک کند؟ همه مراجع (به جز سیستانى، صافى و مکارم): خیر، باید بعد از پاک شدن، غسل کند و نمازهاى خود را بخواند و اگر دوباره خون ببیند، چنانچه روزهایى که خون دیده با روزهایى که در وسط پاک بوده، با هم ده روز یا کمتر باشد تمام آن نفاس است. آیات عظام سیستانى و صافى: خیر، باید بعد از پاک شدن، غسل کند و نمازهاى خود را بخواند و اگر…