مرور موضوع:

شروط ضمن عقد

شرط اجازه خروج هنگام عقد

پرسش 1. آیا زن مى تواند در عقد شرط کند که شوهر بر او ولایت نداشته باشد  و بدون اجازه او از خانه بیرون رود؟ همه مراجع: خیر، این شرط نافذ نیست.   پرسش 2 . آیا زن در ضمن عقد مى تواند شرط کند که شوهر پس از عقد، اجازه خروج از منزل را به عهده او بگذارد؟ آیات عظام امام و بهجت: خیر، نمى تواند چنین شرطى کند و این شرط باطل است. آیات عظام تبریزى و سیستانى: نمى تواند چنین شرطى کند؛ ولى مى تواند شرط  کند که شوهر بعد از ازدواج، اجازه بیرون رفتن از منزل را به او بدهد. . امام، تحریرالوسیلة، ج 2، فى الشروط، م 2 و دفتر: بهجت. . امام،…

مصالحه مهریه جهت عدم تعدد زوجات

پرسش . آیا زن مى تواند مهریه خود را با شوهرش مصالحه کند که با زن دیگرى ازدواج نکند؟ آیات عظام امام، خامنه اى، فاضل و نورى: اگر شوهر این مصالحه را بپذیرد،  احتیاط واجب آن است که با زن دیگرى ازدواج نکند. آیات عظام بهجت، تبریزى، سیستانى، صافى، مکارم و وحید: اگر شوهر این مصالحه را  بپذیرد، واجب است با زن دیگرى ازدواج نکند. . توضیح المسائل مراجع، م 2460 ؛ نورى، توضیح المسائل، م 2456 و دفتر: خامنه اى. . توضیح المسائل مراجع، م 2460 ؛ وحید، توضیح المسائل، م 2524 ؛ مکارم، استفتاآت، ج 2، س 910 و  دفتر: بهجت.

شرط ادامه تحصیل ضمن عقد

پرسش . هنگام ازدواج (در ضمن عقد ) با شوهرم شرط کردم که اجازه ادامه تحصیل در دانشگاه را به من بدهد ؛ آیا اکنون مى  تواند از شرط خود دست بردارد و اجازه ندهد؟ همه مراجع: خیر ؛ شما مى توانید بدون اجازه شوهرتان، به تحصیل ادامه دهید.1 1. فاضل، جامع المسائل، ج 2، س 1318 ؛ مکارم، استفتائات، ج 2، س 966 ؛ صافى، جامع الاحکام، ج 2، س 1334 ؛ تبریزى، استفتائات، س 1467 ؛ امام، استفتائات، ج 3، حقوق زوجیت، س 19 ؛ دفتر: نورى، وحید، بهجت، سیستانى.

شرط عدم تعدد زوجات در ضمن عقد توسط زن

پرسش . آیا زن مى تواند در ضمن عقد ازدواج، شرط کند که شوهر او همسر دوم اختیار نکند؟ آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، فاضل، مکارم و نورى: خیر، این شرط صحیح و نافذ نیست ؛ ولى اگر شرط کند که: «زن وکیل شوهر باشد، چنانچه شوهر ازدواج مجدد نماید، خود را طلاق دهد»، صحیح است.1 آیات عظام تبریزى، سیستانى و صافى: آرى، این شرط صحیح و نافذ است و اگر شوهر بعد از ازدواج، به این شرط عمل نکرد و ازدواج مجدد نمود، گناه کرده است.2 آیه اللّه  وحید: بنابر احتیاط واجب، این شرط صحیح و نافذ نیست ؛ ولى اگر شرط کند که: «زن وکیل شوهر باشد، چنانچه شوهر…