مرور موضوع:

احکام و شرائط عقد

ازدواج در عده

پرسش . اگر مردى با زنى که در عدّه است از روى جهل به مسأله، عقد دائم یا موقت بخواند ؛ آیا این زن بر او حرام ابدى مى شود؟ همه مراجع (به جز مکارم ): اگر هر دو نمى دانستند که ازدواج با زن عدّه دار حرام است ؛ چنانچه مرد (در زمان عدّه ) با او نزدیکى کرده باشد، آن زن بر او حرام ابدى مى شود. اما اگر نزدیکى نکرده باشد، تنها عقد باطل است و مى توانند پس از پایان عدّه، با یکدیگر ازدواج کنند.1 آیه اللّه  مکارم: اگر وکیل عقد را در عدّه خوانده باشد حرام ابدى نمى شود. 1. توضیح المسائل مراجع، م 2401 ؛ وحید، توضیح المسائل، م 2465 ؛ نورى،…

حرمت خواهر لواط دهنده بر لواط کننده

پرسش1 . شخصى پس از بلوغ با پسر بچه اى نابالغ، وطى (لواط ) کرده ؛ بعد خواهر او را گرفته است. پس از ازدواج متوجه مى شود که ازدواج با او حرام بوده ؛ اکنون تکلیف چیست؟ همه مراجع (به جز تبریزى ): در فرض یاد شده، آن زن بر مرد حرام است و باید از اوجدا شود و نیاز به طلاق هم ندارد.1 آیه اللّه  تبریزى: بنا بر احتیاط واجب زن بر مرد حرام است و باید از او جدا شود و بنا بر احتیاط طلاق هم بدهد.2 پرسش2 . اگر لواط کننده و لواط دهنده هر دو نابالغ باشند، آیا باز ازدواج با خواهر لواط دهنده حرام مى شود؟ آیات عظام امام، بهجت و نورى: آرى، ازدواج…

صحت عقد در صورت تعیین مهریه بیش از قدرت پرداخت مرد

پرسش . اگر مرد هنگام اجراى عقد ازدواج، مهریه اى را قرار دهد که مى داند قدرت پرداخت آن را ندارد ؛ آیا این عقد باطل است؟ همه مراجع: خیر، عقد صحیح است و باید مهریه اى را که تعیین کرده، به زن بپردازد.1 16. دفتر: همه مراجع.

اجازه پدر در صورتی که به اصل ازدواج دخترش با جوانى راضى است

پرسش . در صورتى که ولى دختر باکره، به اصل ازدواج دخترش با جوانى راضى است ؛ ولى نسبت به خصوصیات ازدواج (مانند مقدار مهر و تعیین زمان عقد و عروسى و... ) مخالف است و خود پسر و دختر توافق دارند ؛ آیا در این صورت هم اجازه پدر لازم است؟ همه مراجع: اگر پدر با اصل ازدواج موافق است، ولى نسبت به خصوصیات آن مخالف باشد ؛ در این صورت اجازه او لازم نیست و عقد صحیح است.1 1. امام، استفتائات، ج 3، اولیاء العقد، س 19 و دفتر: همه مراجع.

مخالفت پدر با ازدواج دختر بالغ و رشیده

پرسش . در صورتى که دختر و پسرى هم کفو باشند ؛ ولى پدر دختر مخالف ازدواج آنها باشد، آیا باز هم رضایت او لازم است؟ (باید توجه داشت دختر بالغ و رشیده است و نیاز به ازدواج دارد )؟ همه مراجع (به جز بهجت، تبریزى و صافى ): اگر پسر ـ شرعا و عرفا ـ کفو و همتاى دختر باشد، اجازه پدر لازم نیست.1 آیات عظام بهجت و تبریزى: اگر پسر ـ شرعا و عرفا ـ کفو و همتاى دختر باشد و ازدواج هم به مصلحت او باشد، اجازه پدر لازم نیست.2 آیات عظام خامنه اى و صافى: اگر پسر ـ شرعا و عرفا ـ کفو و همتاى دختر باشد و کفو دیگرى نیز پیدا نشود، اجازه پدر لازم نیست.3…

عقد ازدواج دختر باکره رشیده اى که پدرش فوت کرده

پرسش . دختر باکره رشیده اى که پدرش فوت کرده، اجازه چه کسى براى عقد او لازم است؟ همه مراجع (به جز مکارم ): در ازدواج با دختر باکره به جز اجازه پدر و یا جد پدرى، اجازه فرد دیگرى لازم نیست.1 آیه اللّه  مکارم: در صورت فوت پدر و جدّ پدرى، عقد موقت دختر با اجازه حاکم شرع باشد. 1. توضیح المسائل مراجع، م 2376 ؛ تبریزى، منهاج الصالحین، ج 2، م 1237 ؛ وحید، توضیح المسائل، م 2440 و خامنه اى، استفتاء، س 55.

اجازه پدر در ازدواج مجدد دختر باکره مطلقه

پرسش . اگر دختر باکره اى شوهر کند و بدون اینکه با او نزدیکى شود، طلاق بگیرد ؛ آیا ازدواج با او نیاز به اجازه پدر دارد؟ آیات عظام امام، سیستانى و نورى: آرى، باید با اجازه او باشد.1 آیات عظام بهجت، تبریزى، خامنه اى، صافى، فاضل، مکارم و وحید: بنابر احتیاط واجب، باید با اجازه او باشد.2 1. امام، استفتائات، ج 3، اولیاء العقد، س 27 ؛ سیستانى، منهاج الصالحین، ج 2، النکاح، م 70 ؛ نورى، توضیح المسائل، م 2372 و 2373. 2. خامنه اى، استفتاء، س 798 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1438 ؛ مکارم، تعلیقات على العروة، اولیاء العقد، م 2، وحید،…

اجازه پدر در ازدواج دختری که بکارتش از راه غیر طبیعی زائل شده

پرسش . اگر دختر بکارتش را در دوران کودکى از دست داده باشد (البته نه از راه نامشروع ؛ بلکه مثلاً با بازى و ورزش )، آیا در ازدواج با او، اجازه پدرش شرط است؟ همه مراجع: این دختر حکم دختر باکره را دارد.1 1. امام، فاضل، نورى و مکارم، تعلیقات على العروة، اولیاء العقد، م 2 ؛ وحید، منهاج الصالحین، ج 3، م 1237 ؛ سیستانى، منهاج الصالحین، ج 2، اولیاء العقد، م 70 ؛ تبریزى، منهاج الصالحین، اولیاء العقد، م 1237 ؛ خامنه اى، استفتاء، س 84 ؛ بهجت، توضیح المسائل، م 1891 ؛ دفتر: صافى.

اعتماد به گفتار دختر مبنی بر رضایت قلبى پدر

پرسش . اگر دختر گفت: پدر و مادرم رضایت قلبى به ازدواج دارند ؛ آیا مى توان به گفته او بدون اذن پدر با او ازدواج کرد؟ همه مراجع: در اذن پدر، اظهار لازم است و رضایت قلبى کافى نیست.1 1. تبریزى، استفتائات، س 1457 و صراط النجاة، ج 1، س 826 ؛ سیستانى، Sistani.org، موقت، س 33 ؛ امام، استفتائات، ج 3، اولیاء العقد، س 19 ؛ خامنه اى، استفتاء، س 87 ؛ مکارم، استفتائات، ج 2، س 917 ؛ دفتر: بهجت، فاضل، وحید، صافى و نورى.

اختلاف مرجع تقلید در ازدواج موقت دختر باکره بدون اجازه پدر

پرسش . اگر مرد مقلد مرجعى باشد که معتقد است ازدواج موقت دختر باکره بدون اجازه پدرش جایز نیست ؛ ولى دختر مقلد کسى است که مى گوید اجازه پدر لازم است ؛ آیا مرد مى تواند این دختر را بدون اجازه پدرش عقد کند؟ همه مراجع: در این فرض نیز باید با اجازه پدر دختر باشد.1 1. امام، استفتائات، ج 3، اولیاء العقد، س 3 ؛ سیستانى، تعلیقات على العروة، التقلید م 55 و توضیح المسائل مراجع، م 2376 ؛ تبریزى، صراط النجاة، ج 1، س 1467 و منهاج الصالحین، ج 2، م 1237 ؛ مکارم، استفتائات، ج 1، س 694 و تعلیقات على العروة، التقلید، م 55 ؛ فاضل، تعلیقات…