مرور موضوع:

احکام طلاق و عده

مرتد شدن همسر

پرسش  : حکم شرعی مرتد شدن همسر را بیان فرمایید! 1.مردى که از پدر و مادر مسلمان به دنیا آمده ، اگر مرتد شود، عقد او با زنش باطل مى شود، خواه با عیالش نزدیکى کرده باشد یا نه .(1) 2. مردى که از پدر و مادر غیر مسلمان به دنیا آمده ، و مسلمان شده اگر پیش از نزدیکى با عیالش مرتد شود عقد او باطل مى گردد و اگر بعد از نزدیکى مرتد شود چـنـانچه زن در سن زنهایى باشد که حیض مى بینند، باید آن زن به مقدارى که در احکام طلاق گفته شده است عده نگه دارد، پس اگر پیش از تمام شدن عده زن شوهر مسلمان شود، عقد باقى وگرنه باطل است .(2) 3. اگـر زن…

مسلمان شدن دانشمند یهودی به خاطر معجزه علمی قرآن در مورد عده زن مطلقه

مسلمان شدن یکی از دانشمندان یهودی آمریکایی به نام روبرت گیلهم (و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروءٍ) سوره بقره آیه ۲۲۸ ترجمه : و بر زنان مطلقه است که بر خود نگاه کنند و انتظار برند تا (سه ماه ) سه پاکی) از (حیض) عادت ماهانه) به نقل از سایت های متفاوت عربی در روزنامه المرصد دانشمند و پزشک یهودی آمریکایی که سال ها در جنین شناسی انسان تحقیق و پژوهش هایی بسیار گسترده انجام داده است . پس از مطالعه آیات قرآن و تطابق سه ماه عادت ماهیانه زنان در وقت طلاق با آن چه خود در تحقیقات بدان رسیده بود بر آن شد که اسلام به عنوان برترین…

ازدواج در عده

پرسش . اگر مردى با زنى که در عدّه است از روى جهل به مسأله، عقد دائم یا موقت بخواند ؛ آیا این زن بر او حرام ابدى مى شود؟ همه مراجع (به جز مکارم ): اگر هر دو نمى دانستند که ازدواج با زن عدّه دار حرام است ؛ چنانچه مرد (در زمان عدّه ) با او نزدیکى کرده باشد، آن زن بر او حرام ابدى مى شود. اما اگر نزدیکى نکرده باشد، تنها عقد باطل است و مى توانند پس از پایان عدّه، با یکدیگر ازدواج کنند.1 آیه اللّه  مکارم: اگر وکیل عقد را در عدّه خوانده باشد حرام ابدى نمى شود. 1. توضیح المسائل مراجع، م 2401 ؛ وحید، توضیح المسائل، م 2465 ؛ نورى،…

ازدواج هاى حرام

پرسش . ازدواج هاى حرام کدام است؟ ازدواج با افراد زیر حرام است: 1. محارم، 2. زن شوهردار، 3. خواهرزن، 4. زن عده دار، 5. خواهر لواط دهنده بر لواط کننده، 6. کافر غیرکتابى (مانند کمونیست ها )، 7. در حال احرام، 8. ازدواج دائم با زن پنجم.

محرمات حائض

پرسش . چه کارهایى بر زن حائض حرام است؟ کارهاى زیر بر زن حائض حرام است: 1. انجام عبادت هایى (مانند نماز) که باید با وضو، غسل و یا تیمم به جا آورده شود؛ 2. آمیزش جنسى؛ 3. انجام کارهایى که بر جنب حرام است. گفتنى است طلاق دادن زن در حال حیض باطل است. . توضیح المسائل مراجع، م 450.

عقد و طلاق حائض

پرسش . حکم خواندن عقد ازدواج و طلاق زن در ایام عادت ماهانه چیست؟ همه مراجع: خواندن عقد ازدواج در ایام عادت اشکال ندارد؛ ولى طلاق زن در این ایام صحیح نیست؛ مگر در در موارد ذیل: 1. شوهرش بعد از ازدواج با او نزدیکى نکرده باشد؛ 2. زن آبستن باشد؛ 3. مرد به واسطه غایب بودن و مانند آن، نتواند بفهمد که زن از خون حیض پاک است یانه. تبصره . آیه اللّه سیستانى در بند سوم مى گوید: بنابر احتیاط واجب باید مرد حداقل یک ماه (از جدا شدن همسرش) صبر کند و بعد طلاق بدهد. . توضیح المسائل مراجع، م 2500؛ وحید، توضیح المسائل، م 2564 و تبریزى،…