مرور موضوع:

خرید بازار

حلقه داماد

خرید حلقه برای داماد پرسش. آیا خانواده عروس، مى تواند براى داماد حلقه و انگشتر طلا تهیه کند؟ همه مراجع: خرید آن جایز نیست.1 طلاى زرد پرسش . زینت مردان با طلاى زرد چه حکمى دارد؟ همه مراجع: پوشیدن طلا ـ مانند آویختن زنجیر طلا به گردن و به دست کردن انگشتر و ساعت طلا ـ براى مرد حرام است.2 طلاى سفید پرسش . طلاى سفید براى مردان چه حکمى دارد؟ همه مراجع: اگر از جنس طلا باشد، جایز نیست ؛ هر چند به رنگ سفید باشد.3 حکم پلاتین پرسش . آیا در دست کردن و استفاده از پلاتین براى مرد اشکال دارد؟ همه مراجع: استفاده از پلاتین اشکال ندارد.4…