مرور موضوع:

ازدواج موقت

مهریه و بخشش مدت در عقد موقت

پرسش2 . اگر در عقد موقّت، شوهر مدت را ببخشد، آیا مهرى بر عهده  او است؟ همه مراجع: اگر با او نزدیکى کرده باشد، باید تمام مهر را بدهد و اگر  نزدیکى نکرده، نصف آن را باید بپردازد. . توضیح المسائل مراجع، م 2431 ؛ نورى، توضیح المسائل، م 2427 ؛ وحید، توضیح المسائل، م 2495 و  دفتر: خامنه اى.

ازدواج مجدد شوهر

پرسش . آیا مرد متأهل، مى تواند بدون اجازه همسرش، با زن دیگرى ازدواج موقّت یا دائم کند؟ همه مراجع: آرى، مى تواند و اجازه همسر اول لازم نیست. . خامنه اى، استفتاء، س 333 ؛ صافى، جامع الاحکام، ج 2، س 1255 ؛ سیستانى، منهاج الصالحین، ج 2،  م 333؛ تبریزى، منهاج الصالحین، ج2، م 1359 ؛ وحید، منهاج الصالحین، ج 3، م 1359 ؛ امام، تحریرالوسیلة، ج 2، الشروط المذکورة فى عقد النکاح، م 2 و استفتائات، ج 3، احکام ازدواج، س 55 ؛ نورى، استفتائات، ج 2، س 637 ؛ مکارم، استفتائات، ج 2، س 905 و 907 و دفتر: فاضل و بهجت.

ازدواج با اهل کتاب در سفر

پرسش . آیا مرد متأهل مى تواند در مسافرت، بدون اجازه همسرش با زنان  اهل کتاب ازدواج موقّت کند؟ آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى و مکارم: آرى، مى تواند؛ ولى کراهت دارد. آیه اللّه  تبریزى: خیر بدون اجازه همسر اول جایز نیست؛ مگر آنکه شخص در  غربت باشد و اجازه گرفتن از همسر اول ممکن نباشد و بخواهد او را براى مدت کوتاهى صیغه کند. آیه اللّه  سیستانى: خیر، بدون اجازه همسر اول جایز نیست و با اجازه او هم  بنابر احتیاط واجب جایز نیست. آیه اللّه  فاضل: اگر بخواهد براى مدت طولانى صیغه نماید ـ به گونه اى که عرفا  داراى دو همسر گردد ـ…

نفقه زن در ازدواج موقت

پرسش. آیا در ازدواج موقّت، نفقه زن بر مرد واجب است؟ همه مراجع: خیر، نفقه او بر شوهر واجب نیست؛ مگر اینکه در ضمن عقد آن را  شرط کرده باشند. . توضیح المسائل مراجع، م 2424 ؛ سیستانى، منهاج الصالحین، ج 3، م 413 ؛ نورى، توضیح المسائل، م  2420 ؛ وحید، توضیح المسائل، م 2488 ؛ دفتر: خامنه اى.

عقد موقت نامزد بطور مخفیانه

پرسش . اگر پدر دختر به ازدواج دائم با جوانى اجازه دهد ؛ آیا آنان مى توانند براى آشنایى از خصوصیات یکدیگر، بدون اطلاع خانواده او، عقد موقت بخوانند؟ همه مراجع: در این فرض نیز اعتبار اجازه پدر براى خواندن عقد موقت ساقط نمى شود1. 1. دفتر: همه مراجع.

اختلاف مرجع تقلید در ازدواج موقت دختر باکره بدون اجازه پدر

پرسش . اگر مرد مقلد مرجعى باشد که معتقد است ازدواج موقت دختر باکره بدون اجازه پدرش جایز نیست ؛ ولى دختر مقلد کسى است که مى گوید اجازه پدر لازم است ؛ آیا مرد مى تواند این دختر را بدون اجازه پدرش عقد کند؟ همه مراجع: در این فرض نیز باید با اجازه پدر دختر باشد.1 1. امام، استفتائات، ج 3، اولیاء العقد، س 3 ؛ سیستانى، تعلیقات على العروة، التقلید م 55 و توضیح المسائل مراجع، م 2376 ؛ تبریزى، صراط النجاة، ج 1، س 1467 و منهاج الصالحین، ج 2، م 1237 ؛ مکارم، استفتائات، ج 1، س 694 و تعلیقات على العروة، التقلید، م 55 ؛ فاضل، تعلیقات…

صیغه محرمیت!!

پرسش . ما دو نفر همکار مجرد هستیم، براى آنکه روابط مان از نظر شرعى دچار مشکل نشود و به گناه کشیده نشویم، مى توانیم بدون اجازه پدر دختر، ازدواج موقت کنیم؟ همه مراجع: روابط کارى و تحصیلى باعث نمى شود، اذن پدر یا جد پدرى دختر از اعتبار بیفتد.1 1. خامنه اى، استفتاء، س 86 ؛ امام، استفتائات، ج 3، اولیاى عقد، س 10 ؛ سیستانى، Sistani.org، عقد موقت، ش 16 ؛ منهاج الصالحین، کتاب النکاح، اولیاء العقد، م 67 ؛ صافى، جامع الاحکام، ج 2، س 1311 ؛ مکارم، استفتائات، ج 1، س 761 ؛ تبریزى، استفتائات، س 1479 ؛ فاضل و بهجت، توضیح المسائل مراجع، م…

ازدواج موقت زنان بدکاره

پرسش. صیغه کردن زنان بدکاره چه حکمى دارد؟ آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى و صافى: ازدواج موقت با او کراهت شدید دارد و اگر با او ازدواج کرد، واجب است او را از کار زشتش باز دارد.1 آیات عظام تبریزى، سیستانى، فاضل، مکارم، نورى و وحید: بنا بر احتیاط واجب پیش از توبه او، جایز نیست.2 1. امام، تحریرالوسیلة، ج 2، النکاح المنقطع، م 18 ؛ خامنه اى، استفتاء، س 164 ؛ صافى، هدایه العباد، ج 2، النکاح المنقطع، م 18. 2. نورى و فاضل، تعلیقات على العروة، ج 2، النکاح، فصل 4 م 17 ؛ سیستانى، منهاج الصالحین، ج 2، النکاح،261 ؛ وحید، منهاج الصالحین،…

تبدیل عقد موقت به عقد دائم

پرسش . آیا جایز است پیش از تمام شدن مدت عقد موقت، زن را به عقد دائم خود در آورد؟ همه مراجع: خیر، جایز نیست ؛ ولى مى تواند مدت باقى مانده را به او ببخشد و سپس عقد دائم بخواند.1 1. خامنه اى، استفتاء، س 40 ؛ وحید، منهاج الصالحین، ج 3، 1311 ؛ تبریزى، منهاج الصالحین، ج 2، م 1311 ؛ سیستانى، منهاج الصالحین، ج3، م 249 ؛ امام، تحریر الوسیلة، ج2، النکاح المنقطع، م 11 ؛ صافى، هدایة العباد، ج 2، النکاح المنقطع، م 11 ؛ نورى، استفتائات، ج 2، س 694 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج 2، س 1255 ؛ دفتر: بهجت و مکارم.

شرط زمان بیش از طول عمر طبیعی در ازدواج موقت

پرسش: آیا می توان مدت ازدواج موقت را زمانی بیش از طول عمر طبیعی زن یا مرد قرار داد؟ همع مراجع (غیر از آیات عظام: مکارم، وحید و تبریزى وسیستانى): عقد موقت اندازه معیّنى ندارد و مقدار آن، با توافق دو طرف انجام مى پذیرد.  آیات عظام: مکارم، وحید و تبریزى: اگر مدت عقد موقت از عمر طبیعى زن و شوهر یا یکى از آن دو بیشتر باشد، احتیاط واجب آن است که احکام عقد دائم را بر آن جارى سازند. آیه اللّه  سیستانى: این عقد موقت باطل است و به عقد دائم تبدیل نمى شود. ر.ک: سیستانى، وحید و تبریزى، منهاج الصالحین، فى عقد المتعة و مکارم، استفتائات، ج…