مرور موضوع:

عبادات نفساء (نماز، روزه و…)

غسل زن ناپاک براى روزه

پرسش 117 . آیا بقاى عمدى بر حدث حیض و نفاس، مانند بقاى عمدى بر جنابت، روزه را باطل مى کند؟ همه مراجع (به جز مکارم): آرى، همان حکم را دارد و روزه را باطل مى کند. آیه اللّه  مکارم: بنابر احتیاط واجب همان حکم را دارد و روزه را باطل مى کند. . امام، سیستانى، فاضل و نورى، العروة الوثقى، ج 2، باب المفطرات، الثامن؛ بهجت، وسیلة النجاة، ج 1، م 1092؛تبریزى، سیستانى و وحید، منهاج الصالحین، باب المفطرات 991؛ صافى، هدایة العباد، ج 1، باب المفطرات، الخامس، م 6 و دفتر: خامنه اى. . مکارم، تعلیقات على العروة الوثقى، ج 2، باب…