مرور موضوع:

مسائل کلی جنابت

غسل جنابت بعد از ارگاسم و تحریک کامل

پرسش. اگر در هنگام بازى، زن به حالت ارگاسم و تحریک کامل رسید، آیا غسل بر او واجب است؟ همه مراجع: اگر در اوج لذت جنسى، از زن مایعى خارج شود، حکم منى را دارد و غسل بر او واجب مى شود. . امام، استفتائات، ج 1، س 104 ؛ اجوبه الاستفتائات، س 171، دفتر: استفتائات بهجت، سیستانى ؛  مکارم، استفتائات، ج 1، س 78 ؛ جامع الاحکام، ج 1، س 123 ؛ تبریزى، استفتائات، س 248 ؛ توضیح المسائل مراجع، م 345 ؛ نورى، توضیح المسائل، م 346.

خود ارضائی

پرسش . استمناء چیست؟ همه مراجع: «استمناء» آن است که انسان با خود یا دیگرى کارى کند که از او منى بیرون آید. انجام دادن آن حرام است1 و در صورت خروج منى، غسل جنابت واجب مى شود. این عمل حرام در مورد زنان استشهاء نام دارد. 1. توضیح المسائل مراجع، م 1572 ؛ وحید، توضیح المسائل، م 1580 و دفتر: خامنه اى.

جنابت و تأخیر نماز

پرسش . کسى که بعد از اذان صبح با حالت احتلام از خواب بیدار مى شود، یا اینکه با همسر خود نزدیکی میکند! آیا مى تواند نماز خود را تا نزدیک طلوع آفتاب به تأخیر اندازد و با تیمم نماز بخواند؟ همه مراجع: اگر نماز خود را به تأخیر اندازد، تا جایى که وقت تنگ شود، گناه کرده است. در این صورت باید تیمم کند و نماز خود را بخواند و نماز او صحیح است.1 در ضمن نزدیکی در بین الطلوعین کراهت دارد! 1. العروة الوثقى، فصل فى التیمم، م 26.

مکروهات جنب

پرسش . کارهایى که براى شخص جنب مکروه است، کدامند؟ چند چیز بر شخص جنب مکروه است: 1. خوردن و آشامیدن، 2. خوابیدن بدون وضو، 3. همراه داشتن قرآن، 4. مالیدن روغن به بدن، 5. آمیزش بعد از احتلام، 6. خضاب با حنا و مانند آن، 7. تماس بدن با جلد یا حاشیه قرآن، 8. خواندن بیشتر از هفت آیه از سوره هایى که سجده واجب ندارد. . ولى اگر وضو بگیرد و یا براساس فتواى عده اى دست و صورت را بشوید کراهت برطرف مى شود. . ولى اگر وضو بگیرد یا به واسطه نداشتن آب بدل از غسل تیمم کند، مکروه نیست.

غسل جایگزین وضو

پرسش . با چه غسل هایى مى توان نماز خواند؟ آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى و فاضل: تنها با غسل جنابت مى توان نماز خواند ؛ ولى با غسل هاى دیگر باید وضو هم گرفت.1 آیات عظام تبریزى، سیستانى، مکارم، نورى و وحید: با همه غسل هاى واجب و مستحب ـ غیر از غسل استحاضه متوسطه ـ مى توان نماز خواند ؛ اگر چه احتیاط مستحب آن است که وضو هم بگیرد.2 1. توضیح المسائل مراجع، 391 و 646. 2. توضیح المسائل مراجع، م 391 و 646 ؛ وحید، توضیح المسائل، م 397 ؛ نورى، توضیح المسائل، م 392 و 647 ؛ مکارم، توضیح المسائل، م 391 و 646.

محرمات جنب

پرسش . کارهایى که براى شخص جنب حرام است، کدامند؟ چند چیز بر شخص جنب حرام است: 1. گذاشتن چیزى در مسجد، 2. خواندن آیه هاى سجده واجب،1 3. رفتن به مسجد الحرام و مسجد النبى،2 4. رساندن جایى از بدن به خط قرآن و اسم خداوند، 5. توقف در سایر مساجد و حرم امامان (علیهم السلام) (احتیاط واجب ).3 1. این آیه ها در چهار سوره قرآن آمده است: سجده، فصلت، نجم و علق. البته برخى مراجع تقلید خواندن سوره هایى که سجده واجب در آن است را حرام مى دانند. 2. هر چند از یک در وارد شود و از در دیگر بیرون رود. 3. ولى اگر از یک در برود و از در دیگر خارج شود،…

راه هاى تشخیص جنابت

پرسش. در چه صورت شخص جنب مى شود؟ همه مراجع: انسان به دو چیز جنب مى شود: 1. آمیزش، 2. بیرون آمدن منى؛ چه در خواب باشد یا بیدارى، کم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بى شهوت، با اختیار باشد یا بى اختیار. تبصره. هرگاه به اندازه ختنه گاه یا بیشتر داخل شود؛ گرچه منى بیرون نیاید،  هر دو جنب مى شوند و باید غسل به جا آورند. . توضیح المسائل مراجع، م 345؛ وحید، توضیح المسائل، م 351؛ نورى، توضیح المسائل، م 346 و  خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، احکام غسل جنابت. . توضیح المسائل مراجع، م 349؛ وحید، توضیح المسائل، م 355؛ نورى، توضیح …

جنابت زن

پرسش . راه تشخیص منى و احتلام در زن چیست؟ همه مراجع (به جز تبریزى، بهجت و نورى ): خروج ترشّحات زن، اگر همراه با شهوت (اوج لذت جنسى ) باشد، حکم به جنابت آنان مى شود و لازم نیست با جستن بیرون آید و بدن سست شود و اگر بدون شهوت باشد، حکم به منى نمى شود ؛ مگر آنکه از راه دیگرى یقین کند منى است.1 آیه اللّه  بهجت: خروج ترشّحات زن اگر همراه با شهوت (اوج لذت جنسى ) باشد و با جستن بیرون آید، حکم به منى مى شود و اگر هیچ یک از دو علامت و یا یکى از آنها را نداشت، حکم به منى نمى شود ؛ مگر آنکه از راه دیگرى یقین کند منى است.2 آیات عظام…

حکم خواندن دعاى کمیل توسط حائض و جنب

پرسش . در دعاى کمیل آیه «اَفَمَنْ کانَ مُؤْمِنا کَمَنْ کانَ فاسِقا لا یَسْتَوونَ» وجود دارد؛ آیا زن حائض مى تواند دعاى کمیل بخواند؟ آیات عظام امام، بهجت، فاضل و نورى: خواندن دعاى کمیل براى زن حائض  اشکال ندارد؛ ولى باید آیه یاد شده را بر زبان جارى نکند. آیات عظام تبریزى، خامنه اى، سیستانى، صافى و مکارم: خواندن دعاى کمیل و نیز آیه یاد شده براى زن حائض اشکال ندارد؛ چه اینکه خواندن اصل آیه سجده دار براى حائض حرام است، نه باقى سوره. آیه اللّه  وحید: خواندن دعاى کمیل براى زن حائض اشکال ندارد؛ ولى بنابر احتیاط واجب آیه یاد شده را…