مرور موضوع:

مسائل کلی حیض

دانلود کتاب رساله دانشجویی / سید مجتبی حسینی word و pdf

عنوان: رساله دانشجویى (پاسخ به 640 سوال در مورد احکام مبتلی به و مورد نیاز) احکام تقلید، احکام نماز و روزه، احکام ازدواج، احکام نگاه و پوشش، احکام موسیقى، احکام بانکى، احکام پزشکى، احکام خارج از کشور، احکام ویژه دانشجویى و... (مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام) نام پدیدآور:سیدمجتبى حسینى ؛ تنظیم و نظارت نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها، معاونت مطالعات راهبردى ـ اداره مشاوره و پاسخ. فهرست اجمالى فهرست تفصیلى ··· مقدمه ··· احکام تقلید ··· احکام وضو ··· احکام غسل ··· احکام جنابت ···…

نزدیکى از پشت در ایام عادت

پرسش . حکم نزدیکى از پشت در زمانى که زن حائض است، چیست؟ آیات عظام امام، خامنه اى و صافى: کراهت شدید دارد.1 آیات عظام بهجت، تبریزى و وحید: بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.2 آیات عظام سیستانى و فاضل: اگر زن راضى باشد، کراهت شدید دارد و اگر راضى نباشد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.3 آیه اللّه  مکارم: در ایام پاکى با رضایت زن کراهت شدید دارد و در ایام عادت بنا بر احتیاط واجب جایز نیست.4 آیه اللّه  نورى: مطلقا جایز نیست.5 1. نورى، توضیح المسائل، م 452 ؛ امام و صافى، توضیح المسائل مراجع، م 450 ؛ مکارم، تعلیقات على العروة، احکام…

استمتاعات جنسی ایام عادت

پرسش . آیا زن و شوهر، مى توانند در زمان حیض به جز نزدیکى، سایر استمتاعات را از یکدیگر داشته باشند؟ همه مراجع: آرى، جایز است ؛ ولى کامیابى از ناف تا زانوى او کراهت دارد، مگر آنکه از روى لباس باشد.1 1. العروة الوثقى، احکام الحیض، السابع.

خون زایمان بیش از ده روز

پرسش  . اگر زن بعد از زایمان تا بیش از ده روز خون ببیند، تکلیفش چیست؟ همه مراجع (به جز تبریزى): اگر از زنانى است که عادت ماهانه دارد، باید به اندازه عادتش نفاس و بقیه را استحاضه قرار دهد. اگر عادت ماهانه ندارد، تا ده روز نفاس و بقیه استحاضه محسوب مى شود. آیه اللّه  تبریزى: اگر از زنانى است که عادت ماهانه دارد، باید به اندازه  عادتش نفاس و بقیه را استحاضه قرار دهد. اگر عادت ماهانه ندارد، به اندازه عادت خویشان خود نفاس قرار دهد و بقیه را تا ده روز احتیاط کند.   . توضیح المسائل مراجع، م 517 و وحید، توضیح المسائل، م 523 و…

غسل روز هیجدهم بعد از زایمان

پرسش . این جانب بعد از زایمان و گذشت ایام نفاس، غسل نفاس به جا  آوردم و بعد از آن تا یک ماه خون استحاضه دیدم، آیا لازم بوده که من روز هیجدهم غسل مى کردم؟ همه مراجع: خیر، روز هیجدهم غسل ندارد؛ ولى این سخن صحت دارد که اگر زن بیش از ده روز خون دید، براى کسى که عادت دارد بهتر است از روز بعد از عادت و براى کسى که عادت ندارد بعد از روز دهم تا روز هیجدهم زایمان، به احکام استحاضه عمل کند و کارهایى را که بر حائض حرام است، ترک نماید. . توضیح المسائل مراجع، م 517 و وحید، توضیح المسائل، م 523 و مکارم، تعلیقات على العروه، احکام…

تداخل عادت و نفاس

پرسش  . اگر زن در ایام عادت زایمان کند، خونى که از او بیرون مى آید حکم نفاس را دارد یا حیض؟ همه مراجع: حکم نفاس را دارد.   پرسش . زنى که عادت ماهانه دارد، اگر خون نفاس او از ده روز بگذرد،  تکلیفش چیست؟ همه مراجع: باید به اندازه روزهاى عادتش نفاس و بقیه را استحاضه قرار دهد. . توضیح المسائل مراجع، م 517 و العروه الوثقى، ج 1، النفاس، م 4. . توضیح المسائل مراجع، م 517

زایمان و عادت ماهانه

پرسش1 . اگر زن زائو بیش از روزهاى عادتش و کمتر از ده روز خون ببنید، تکلیفش چیست؟ همه مراجع: اگر خون کمتر از ده روز قطع شود، تمام آن نفاس محسوب مى شود. پرسش2 . خانمى است که عادت ماهانه ثابتى ندارد بعد از زایمان به طور پى در پى تا یک ماه یا بیشتر خون مى بیند، تکلیفش چیست؟ همه مراجع: ده روز اول خون نفاس و ده روز دوم استحاضه است و خونى که بعد از آن مى بیند، اگر نشانه هاى خون حیض را دارد، حیض است وگرنه استحاضه محسوب مى شود. تبصره . اگر این خانم بعد از ده روز نخست، خونى که مى بیند یکسان باشد و تا یک ماه یا بیشتر به این…

حکم خونریزى متوالى بعد از زایمان

پرسش . خانمى که عادت ماهانه (عددیه) دارد؛ اکنون به علت زایمان تا یک ماه یا بیشتر خون مى بیند، تکلیف عباداتش چه مى شود؟ آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، سیستانى، فاضل و نورى: باید به اندازه روزهاى عادتش نفاس قرار دهد و بعد از آن تا ده روز، به احکام استحاضه عمل کند (هر چند این ده روز در ایام عادتش باشد) بعد از گذشتن ده روز اگر خونى که مى بیند در ایام عادتش باشد، خون حیض است و در غیر این صورت استحاضه است (هر چند نشانه هاى حیض را نیز داشته باشد). آیات عظام تبریزى و وحید: باید به اندازه روزهاى عادتش نفاس قرار دهد و بعد از آن…

حکم خواندن دعاى کمیل توسط حائض و جنب

پرسش . در دعاى کمیل آیه «اَفَمَنْ کانَ مُؤْمِنا کَمَنْ کانَ فاسِقا لا یَسْتَوونَ» وجود دارد؛ آیا زن حائض مى تواند دعاى کمیل بخواند؟ آیات عظام امام، بهجت، فاضل و نورى: خواندن دعاى کمیل براى زن حائض  اشکال ندارد؛ ولى باید آیه یاد شده را بر زبان جارى نکند. آیات عظام تبریزى، خامنه اى، سیستانى، صافى و مکارم: خواندن دعاى کمیل و نیز آیه یاد شده براى زن حائض اشکال ندارد؛ چه اینکه خواندن اصل آیه سجده دار براى حائض حرام است، نه باقى سوره. آیه اللّه  وحید: خواندن دعاى کمیل براى زن حائض اشکال ندارد؛ ولى بنابر احتیاط واجب آیه یاد شده را…