مرور موضوع:

دوران عقد و نامزدی

عقد موقت نامزد بطور مخفیانه

پرسش . اگر پدر دختر به ازدواج دائم با جوانى اجازه دهد ؛ آیا آنان مى توانند براى آشنایى از خصوصیات یکدیگر، بدون اطلاع خانواده او، عقد موقت بخوانند؟ همه مراجع: در این فرض نیز اعتبار اجازه پدر براى خواندن عقد موقت ساقط نمى شود1. 1. دفتر: همه مراجع.

هم خوابى دوران عقد

پرسش . آیا در زمان عقد (پیش از عروسى )، اجازه پدر عروس در مورد هم خوابى شرط است؟ همه مراجع: اگر دختر در خانه پدر باشد، رفت و آمد به آن خانه براى ارتباط زناشویى، باید با اجازه پدر او باشد.1 1. تبریزى، استفتائات، س 1656 ؛ دفتر: همه مراجع.