مرور موضوع:

استحاضه کثیره

آیا غسل استحاضه نیاز به وضو دارد؟

پرسش . آیا غسل استحاضه نیاز به وضو دارد؟ آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى و فاضل: آرى، باید افزون بر غسل، براى نماز وضو نیز بگیرد. آیات عظام تبریزى، سیستانى، نورى و وحید: در غسل استحاضه متوسطه باید وضو هم بگیرد؛ ولى در غسل استحاضه کثیره نیاز به وضو نیست؛ اگرچه احتیاط مستحب آن است که براى نماز وضو هم بگیرد. آیه اللّه  مکارم: خیر، ولى احتیاط مستحب آن است که افزون بر غسل، براى نماز، وضو هم بگیرد. . توضیح المسائل مراجع، م 391 و 646. . توضیح المسائل مراجع، م 391 و 646؛ وحید، توضیح المسائل، م 397 و نورى، توضیح المسائل،…

تغییر استحاضه متوسطه

پرسش . اگر استحاضه قلیله یا متوسطه زن بعد از نماز صبح یا بعد از نماز ظهر و عصر به کثیره تبدیل شود، تکلیفش چیست؟ همه مراجع: اگر بعد از نماز صبح به کثیره تبدیل شود، باید براى نماز ظهر و عصر یک غسل و براى نماز مغرب و عشا غسل دیگرى به جا آورد، اگر این حالت بعد از نماز ظهر و عصر اتفاق بیفتد، باید براى نماز مغرب و عشا غسل کند. تبصره . آیه اللّه  سیستانى در مسئله تفصیل و توضیح بیشترى دارد. به عنوان «وظایف مستحاضه کثیره» مراجعه شود. . توضیح المسائل مراجع، م 400 و وحید، توضیح المسائل، م 406 و دفتر: خامنه اى.

تغییر استحاضه کثیره

پرسش . اگر استحاضه کثیره به قلیله یا متوسطه تبدیل شود، وظیفه زن چیست؟ همه مراجع: باید براى نماز اول کارهاى استحاضه کثیره را انجام دهد و براى نمازهاى بعد کارهاى استحاضه متوسطه (اگر به متوسطه تبدیل شود) و یا قلیله (اگر به قلیله تبدیل شود) را به جا آورد. تبصره . آیه الله مکارم استحاضه متوسطه را قبول ندارند. بنابر این طبق فتواى ایشان تبدیل استحاضه کثیره به متوسطه، حکم تبدیل استحاضه کثیره به قلیله را دارد. . توضیح المسائل مراجع، م 423 و 425 و وحید، توضیح المسائل، م 429 و 431 و دفتر: خامنه اى.

اشتباه در تشخیص نوع استحاضه

پرسش . اگر زن به خیال اینکه استحاضه اش قلیله است، وضو گرفت و نماز خواند؛ ولى بعد از نماز متوجه شد که استحاضه اش متوسطه یا کثیره بوده چه تکلیفى دارد؟ همه مراجع (به جز مکارم): نمازش باطل است و باید آن را دوباره بخواند. آیه اللّه مکارم: اگر استحاضه کثیره باشد، نمازش باطل است و بایدآن را دوباره بخواند. . توضیح المسائل مراجع، م 406 و وحید، توضیح المسائل، م 411 و دفتر: خامنه اى. . توضیح المسائل مراجع، م 406.

استمرار استحاضه کثیره

پرسش . خانمى که استحاضه کثیره دارد و خونش بند نمى آید اگر بعد از غسل خونش قطع نشود و ادامه داشته باشد، آیا غسلش باطل مى شود؟ آیات عظام امام، خامنه اى، نورى و وحید: اگر براى او ضرر (یا مشقت) ندارد، باید پیش از غسل و بعد از آن با پنبه و مانند آن، از بیرون آمدن خون جلوگیرى کند  و غسلش باطل نمى شود. اگر در این امر کوتاهى کند و بعد از غسل خون بیرون آید، باید دوباره غسل کند و اگر نماز هم خوانده، باید دوباره بخواند. اما اگر جلوگیرى از خون برایش ضرر دارد، تکلیفى ندارد و لازم نیست غسل را دوباره انجام دهد. آیات عظام بهجت، صافى و…

تشخیص استحاضه

پرسش . اگر زن مستحاضه تشخیص ندهد که استحاضه اش از چه قسمى است و در جایى باشد که نتواند خود را وارسى کند، تکلیفش چیست؟ آیا باید احتیاط کند؟ آیات عظام امام، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل و نورى: اگر حالت سابق او معلوم است، باید براساس آن ادامه دهد؛ در غیر این صورت باید به وظیفه مسلم خود عمل کند. به عنوان مثال اگر نمى داند استحاضه اش قلیله است یا متوسطه، باید کارهاى استحاضه قلیله را انجام دهد و اگر بین متوسطه و کثیره تردید دارد، باید به کارهاى استحاضه متوسطه عمل کند. آیات عظام بهجت و وحید: اگر حالت سابق او معلوم است، باید…

غسل استحاضه پیش از وقت

پرسش . مستحاضه کثیره یا متوسطه آیا مى تواند قبل از وقت غسل کند و با آن نمازش را بخواند؟ همه مراجع (به جز سیستانى و مکارم): خیر، اگر پیش از وقت غسل کند، غسلش باطل است و باید دوباره براى نماز غسل کند. آیه اللّه  سیستانى: در فرضى که نباید بین غسل و نماز فاصله بشود، اگر انجام غسل پیش از وقت باعث فاصله گردد، آن غسل باطل است و باید دوباره براى نماز غسل کند. آیه اللّه  مکارم: خیر، اگر پیش از وقت غسل کند، بنا بر احتیاط واجب باید دوباره براى نماز غسل کند. تبصره . براى توضیح بیشتر درباره فتواى آیه اللّه سیستانى، به پرسش عنوان «وظایف…

حکم فاصله انداختن بین نمازها توسط مستحاضه کثیره

پرسش . در استحاضه کثیره، باید بین نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا فاصله نیندازد؛ آیا اگر چنین کنیم گناه کرده ایم؟ همه مراجع: خیر، زن مى تواند بین آن دو فاصله بیندازد ؛ ولى در این صورت باید براى نماز عصر و عشا دوباره غسل کند. . امام، تحریر الوسیله، ج 1، الاستحاضه، الثالثه ؛ صافى، هدایة العباد، ج1، م 278 ؛ بهجت، وسیلة النجاة، ج 1، م 293؛ سیستانى، منهاج الصالحین، الاستحاضه، م 241 و دفتر: خامنه اى، تبریزى، مکارم، فاضل، نورى و وحید.

وظایف مستحاضه کثیره

پرسش . وظیفه مستحاضه کثیره چیست؟ همه مراجع (به جز مکارم): مستحاضه کثیره چند وظیفه دارد: 1. براى هر نماز باید پنبه (نوار بهداشتى) را عوض کند. 2. باید ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده، تطهیر کند. 3. براى هر نماز یک وضو بگیرد ؛ به عنوان مثال براى نماز ظهر یک وضو و براى نماز عصر وضوى دیگر. 4. یک غسل پیش از نماز صبح و یکى پیش از نماز ظهر و عصر (اگر با هم بخواند) و یکى هم پیش از نماز مغرب و عشا (اگر با هم بخواند) انجام دهد. 5. اگر میان نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا فاصله بیندازد، باید براى نماز عصر و نماز عشا دوباره غسل کند. آیه…

استحاضه کثیره

پرسش 189 . استحاضه کثیره چیست؟ همه مراجع: استحاضه کثیره آن است که هرگاه زن پنبه را داخل کند، خون پنبه را فرا گرفته و به دستمال و مانند آن برسد. . توضیح المسائل مراجع، م 393 و وحید، توضیح المسائل، م 399 و دفتر: خامنه اى.