مرور موضوع:

غسل استحاضه

نماز بدون غسل

پرسش . اگر زن مستحاضه (استحاضه کثیره یا متوسطه)، براى نماز غسل نکند و تنها وضو بگیرد؛ آیا نمازش باطل است؟ همه مراجع: آرى، نمازش باطل است. تبصره . آیه اللّه مکارم قائل به استحاضه متوسطه نیستند. . توضیح المسائل مراجع، م 426 و وحید، توضیح المسائل، م 432 و دفتر: خامنه اى.

وضوى مستحاضه

پرسش1 . آیا در استحاضه متوسطه یا کثیره، وضو مقدم است یا غسل؟ همه مراجع (به جز سیستانى و صافى): هر کدام را اول به جا آورد صحیح است؛ ولى بهتر است اول وضو بگیرد. آیه اللّه  سیستانى: در استحاضه متوسطه، باید غسل پیش از وضو باشد و در استحاضه کثیره اگر بخواهد وضو بگیرد باید قبل از غسل وضو بگیرد. آیه اللّه  صافى: در استحاضه متوسطه هر کدام را اول به جا آورد صحیح است؛ ولى بهتر است اول وضو بگیرد؛ ولى در استحاصه کثیره احتیاط آن است که پیش از غسل وضو بگیرد. تبصره . آیات عظام تبریزى، سیستانى، مکارم، نورى و وحید، در استحاضه کثیره گفته اند:…

مشقت غسل استحاضه

پرسش . اگر تکرار غسل براى مستحاضه ـ به خصوص در استحاضه کثیره ـ باعث مشقت زیاد شود، تکلیف چیست؟ همه مراجع: اگر انجام دادن غسل براى او حرج و مشقت داشته باشد، مى تواند (به اندازه از بین رفتن حرج) تیمم کند. . العروة الوثقى، فصل فى التیمم، الرابع و مکارم، توضیح المسائل مراجع، م 399.

استمرار خون در بین غسل استحاضه

پرسش. اگر هنگام غسل خون قطع نشود، آیا غسل باطل است؟ همه مراجع: خیر، غسل باطل نمى شود. آرى اگر در وسط غسل خون استحاضه متوسطه به کثیره تبدیل شود، باید غسل را از سر گیرد. . توضیح المسائل مراجع، م 416 و بهجت، وسیلة النجاة، ج 1، م 299 و وحید، توضیح المسائل، م 422 و دفتر: خامنه اى.

آیا غسل استحاضه نیاز به وضو دارد؟

پرسش . آیا غسل استحاضه نیاز به وضو دارد؟ آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى و فاضل: آرى، باید افزون بر غسل، براى نماز وضو نیز بگیرد. آیات عظام تبریزى، سیستانى، نورى و وحید: در غسل استحاضه متوسطه باید وضو هم بگیرد؛ ولى در غسل استحاضه کثیره نیاز به وضو نیست؛ اگرچه احتیاط مستحب آن است که براى نماز وضو هم بگیرد. آیه اللّه  مکارم: خیر، ولى احتیاط مستحب آن است که افزون بر غسل، براى نماز، وضو هم بگیرد. . توضیح المسائل مراجع، م 391 و 646. . توضیح المسائل مراجع، م 391 و 646؛ وحید، توضیح المسائل، م 397 و نورى، توضیح المسائل،…

نیت غسل استحاضه

پرسش. آیا هنگام غسل استحاضه علاوه بر نیت، باید نوع استحاضه (متوسطه و کثیره) را نیز در نیت مشخص کرد؟ همه مراجع: خیر، تنها نیت استحاضه کافى است. . امام، استفتائات، ج 1، غسل استحاضه، س 180 و دفتر: همه مراجع.

غسل هاى واجب زن

پرسش . تعداد غسل هاى واجب زن چند تا است؟ همه مراجع: غسل هاى واجب بر زنان عبارت است از: غسل حیض، نفاس، استحاضه و نیز همه غسل هایى که بر مردان واجب است. تبصره . غسل هاى واجب بر مردان عبارت است از: غسل جنابت، غسل مسّ میت و غسلى که با نذر و مانند آن واجب شده است. . العروة الوثقى، ج 1، فصل فى الاغسال.