مرور موضوع:

مهریه

مهریه و عدم تمکین در عقد موقت

پرسش 1 . اگر زن در عقد موقّت تمکین نکند، آیا مى تواند مهریه خود را از شوهر مطالبه کند؟ همه مراجع: به هر مقدارى که در این مدت تعیین شده، تمکین نکند؛ به نسبت از مهریه او، کاسته خواهد شد. . وحید، منهاج الصالحین، ج 3، 1305 ؛ تبریزى، منهاج الصالحین، ج 2، م 1305 ؛ سیستانى،منهاج الصالحین، ج3، م 237 ؛ امام، تحریرالوسیلة، ج2، النکاح المنقطع، م 6 ؛ صافى، هدایه العباد، ج 2،  النکاح المنقطع، م 6 و دفتر: فاضل، نورى، خامنه اى، بهجت و مکارم.

مهریه عقد در عقد فسخ شده

پرسش1 . اگر بعد از ازدواج، معلوم شود که زن عیبى دارد که شوهر مى تواند عقد را فسخ کند؛ آیا زن هنگام فسخ عقد حق مطالبه مهر را دارد؟ همه مراجع: اگر مرد پیش از نزدیکى عقد را فسخ کند، زن حق دریافت چیزى را  ندارد؛ ولى اگر بعد از نزدیکى باشد، زن مى تواند تمام مهر خود را از شوهر  بگیرد.   پرسش2 . اگر بعد از عقد ازدواج، معلوم شود که مرد عیبى دارد که زن مى تواند عقد را فسخ کند؛ آیا در این هنگام حق مطالبه مهریه را دارد؟ همه مراجع: اگر بعد از نزدیکى عقد را فسخ کند، مى تواند تمام مهر خود را  از شوهر بگیرد. اما اگر پیش از نزدیکى باشد، حق…

مهریه زن نازا

پرسش . اگر زن نازا باشد و مرد او را طلاق بدهد، آیا حق دریافت مهریه را دارد؟ همه مراجع: نازایى عیب محسوب نمى شود و زن حق دریافت تمام مهریه را دارد. . امام، تحریرالوسیلة، ج 2، فصل فى المهر، م 13 ؛ صافى، هدایه العباد، ج 2، فصل فى المهر، م 13 ؛  وحید، منهاج الصالحین، ج 3، م 1350 ؛ تبریزى، منهاج الصالحین، ج 2، م 1350 ؛ سیستانى، منهاج الصالحین، ج 3، م 317 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1519 ؛ دفتر: خامنه اى، بهجت، نورى و مکارم.

مهریه دختر غیرباکره

پرسش . اگر به اعتقاد اینکه، دختر باکره است با او ازدواج کند؛ آن گاه بعد از عقد متوجه شود که بکارتش از بین رفته؛ آیا عقد صحیح است؟ همه مراجع: آرى، عقد صحیح است و باید مقدار تفاوت مهریه دختر باکره و  غیر باکره را - که همانند و هم شأن او هستند - در نظر گرفت و به نسبت آن از  مهریه او کم کرد. به عنوان مثال اگر مهریه این دختر صد سکه و مهریه دختر باکره  هم شأن او، هشتاد سکه و مهریه دختر غیرباکره هم شأن او شصت سکه طلا باشد؛ در این صورت شوهر مى تواند، 75 سکه طلا به همسرش بدهد. . وحید، منهاج الصالحین، ج 3، م 1349 ؛ تبریزى، منهاج …

مهریه نامزد

پرسش . دخترى که در دوران عقد تا عروسى، در خانه پدر زندگى مى کند،  آیا مى تواند مهریه خود را بخواهد؟ همه مراجع: در صورتى که هنگام خواندن عقد، براى پرداخت مهریه  مدتى معین نکرده باشند و مرد نیز توانایى مالى داشته باشد؛ مى تواند مهریه خود  را از او مطالبه کند. . امام، تحریرالوسیلة، ج 2، المهر، م 11 ؛ صافى، هدایه العباد، ج 2، المهر، م 11 ؛ وحید، منهاج الصالحین،  ج 3، م 1362؛ تبریزى، منهاج الصالحین، ج 2، م 1362 و دفتر: فاضل، مکارم، بهجت، سیستانى، نورى و خامنه اى.

مهریه مشروط به توانایی

پرسش . اگر مردى، هنگام اجراى عقد ازدواج، شرط کند که در صورت  توانایى، مهریه را بپردازد، آیا زن مى تواند در حال نادارى تقاضاى مهریه کند؟ همه مراجع: خیر، در صورت عدم توانایى شوهر، زن حق مطالبه ندارد. . امام، تحریرالوسیلة، ج 2، فصل فى المهر، م 11 ؛ صافى، هدایه العباد، ج 2، فصل فى المهر، م 11 ؛  مکارم، استفتائات، ج 1، س 744 ؛ تبریزى، استفتائات، س 1638 ؛ نورى، استفتائات، ج 1، س 640 و دفتر: وحید، بهجت، خامنه اى، فاضل و سیستانى.

مطالبه مهریه توسط زن

پرسش1 . آیا زن به مجرد اجراى عقد ازدواج، مى تواند مهریه را مطالبه  کند؟ همه مراجع: در صورتى که هنگام خواندن عقد براى پرداخت مهر، مدتى معین نکرده باشند و مرد نیز قدرت و توانایى مالى داشته باشد؛ مى تواند مهر خود را  از او مطالبه کند.   پرسش2 . اگر زن مهریه خود را از شوهر مطالبه کند، وظیفه او چیست؟ همه مراجع: اگر براى مهریه مدت تعیین نشده، چنانچه بتواند بدهى او را بدهد،  باید در اسرع وقت آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.   پرسش3 . اگر زن بعد از نزدیکى، مهرش را از شوهر بطلبد؛ ولى او قادر به  پرداخت آن نباشد، تکلیف…

پشیمان شدن از بخشش مهریه

پرسش. اگر زن مهریه خود را - که در ذمه شوهر است - به او ببخشد، بعد پشیمان شود؛ آیا مى تواند آن را از شوهر طلب کند؟ همه مراجع: اگر مهریه در ذمه شوهر بوده و ابرا کرده (بخشیده) است، نمى تواند از او مطالبه کند. . تبریزى، استفتائات، س 1639 ؛ امام، تحریرالوسیلة، ج 2، فصل فى المهر، م 16 ؛ صافى، هدایه العباد،  ج 2، فصل فى المهر، م 16 ؛ سیستانى، منهاج الصالحین، ج 3، م 313 و 315 و دفتر: بهجت، فاضل، وحید، فاضل، مکارم، خامنه اى و نورى.  

پس گرفتن مهریه بخشیده شده

پرسش. اگر مهریه زن عین خارجى (مانند خانه، ماشین و...) باشد و سپس آن  را به شوهر ببخشد، آیا مى تواند دوباره آن را پس بگیرد؟ همه مراجع (به جز تبریزى و صافى): اگر هنوز عین خارجى در اختیار شوهر است  و آن را به دیگرى واگذار نکرده، مى تواند دوباره آن را پس بگیرد؛ هر چند نگرفتن بهتر است. آیات عظام تبریزى و صافى: اگر آن را در اختیار شوهر قرار داده باشد، بنابر احتیاط  واجب، نمى تواند آن را پس بگیرد. . امام، تحریرالوسیلة، ج 2، کتاب الهبه، م 8 ؛ وحید، منهاج الصالحین، ج 3، م 975 ؛ فاضل،  جامع المسائل، ج 1، س 1213 ؛ سیستانى، منهاج …

بخشش مهریه پیش از خواندن عقد موقت

پرسش. آیا زن مى تواند پیش از خواندن عقد موقّت، مهریه خویش را ببخشد و خطبه عقد را بدون ذکر مهریه بخوانند؟ همه مراجع: خیر، عقد موقّت بدون ذکر مهر باطل است؛ ولى مى تواند بعد از  عقد آن را ببخشد. . نورى، استفتائات، ج 2، س 634 ؛ تبریزى، منهاج الصالحین، ج 2، عقد المتعه ؛ وحید،  منهاج الصالحین، ج 3، عقدالمتعه ؛ امام، تحریرالوسیلة، ج 2، النکاح المنقطع، م 5 ؛ صافى، هدایه العباد، ج 2، النکاح المنقطع، م 5 ؛ سیستانى، منهاج الصالحین، ج 3، م 233 و دفتر: بهجت، خامنه اى، مکارم و فاضل.