مرور موضوع:

استحاضه متوسطه

آیا غسل استحاضه نیاز به وضو دارد؟

پرسش . آیا غسل استحاضه نیاز به وضو دارد؟ آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى و فاضل: آرى، باید افزون بر غسل، براى نماز وضو نیز بگیرد. آیات عظام تبریزى، سیستانى، نورى و وحید: در غسل استحاضه متوسطه باید وضو هم بگیرد؛ ولى در غسل استحاضه کثیره نیاز به وضو نیست؛ اگرچه احتیاط مستحب آن است که براى نماز وضو هم بگیرد. آیه اللّه  مکارم: خیر، ولى احتیاط مستحب آن است که افزون بر غسل، براى نماز، وضو هم بگیرد. . توضیح المسائل مراجع، م 391 و 646. . توضیح المسائل مراجع، م 391 و 646؛ وحید، توضیح المسائل، م 397 و نورى، توضیح المسائل،…

تغییر استحاضه متوسطه

پرسش . اگر استحاضه قلیله یا متوسطه زن بعد از نماز صبح یا بعد از نماز ظهر و عصر به کثیره تبدیل شود، تکلیفش چیست؟ همه مراجع: اگر بعد از نماز صبح به کثیره تبدیل شود، باید براى نماز ظهر و عصر یک غسل و براى نماز مغرب و عشا غسل دیگرى به جا آورد، اگر این حالت بعد از نماز ظهر و عصر اتفاق بیفتد، باید براى نماز مغرب و عشا غسل کند. تبصره . آیه اللّه  سیستانى در مسئله تفصیل و توضیح بیشترى دارد. به عنوان «وظایف مستحاضه کثیره» مراجعه شود. . توضیح المسائل مراجع، م 400 و وحید، توضیح المسائل، م 406 و دفتر: خامنه اى.

تغییر استحاضه کثیره

پرسش . اگر استحاضه کثیره به قلیله یا متوسطه تبدیل شود، وظیفه زن چیست؟ همه مراجع: باید براى نماز اول کارهاى استحاضه کثیره را انجام دهد و براى نمازهاى بعد کارهاى استحاضه متوسطه (اگر به متوسطه تبدیل شود) و یا قلیله (اگر به قلیله تبدیل شود) را به جا آورد. تبصره . آیه الله مکارم استحاضه متوسطه را قبول ندارند. بنابر این طبق فتواى ایشان تبدیل استحاضه کثیره به متوسطه، حکم تبدیل استحاضه کثیره به قلیله را دارد. . توضیح المسائل مراجع، م 423 و 425 و وحید، توضیح المسائل، م 429 و 431 و دفتر: خامنه اى.

اشتباه در تشخیص نوع استحاضه

پرسش . اگر زن به خیال اینکه استحاضه اش قلیله است، وضو گرفت و نماز خواند؛ ولى بعد از نماز متوجه شد که استحاضه اش متوسطه یا کثیره بوده چه تکلیفى دارد؟ همه مراجع (به جز مکارم): نمازش باطل است و باید آن را دوباره بخواند. آیه اللّه مکارم: اگر استحاضه کثیره باشد، نمازش باطل است و بایدآن را دوباره بخواند. . توضیح المسائل مراجع، م 406 و وحید، توضیح المسائل، م 411 و دفتر: خامنه اى. . توضیح المسائل مراجع، م 406.

تشخیص استحاضه

پرسش . اگر زن مستحاضه تشخیص ندهد که استحاضه اش از چه قسمى است و در جایى باشد که نتواند خود را وارسى کند، تکلیفش چیست؟ آیا باید احتیاط کند؟ آیات عظام امام، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل و نورى: اگر حالت سابق او معلوم است، باید براساس آن ادامه دهد؛ در غیر این صورت باید به وظیفه مسلم خود عمل کند. به عنوان مثال اگر نمى داند استحاضه اش قلیله است یا متوسطه، باید کارهاى استحاضه قلیله را انجام دهد و اگر بین متوسطه و کثیره تردید دارد، باید به کارهاى استحاضه متوسطه عمل کند. آیات عظام بهجت و وحید: اگر حالت سابق او معلوم است، باید…

غسل استحاضه پیش از وقت

پرسش . مستحاضه کثیره یا متوسطه آیا مى تواند قبل از وقت غسل کند و با آن نمازش را بخواند؟ همه مراجع (به جز سیستانى و مکارم): خیر، اگر پیش از وقت غسل کند، غسلش باطل است و باید دوباره براى نماز غسل کند. آیه اللّه  سیستانى: در فرضى که نباید بین غسل و نماز فاصله بشود، اگر انجام غسل پیش از وقت باعث فاصله گردد، آن غسل باطل است و باید دوباره براى نماز غسل کند. آیه اللّه  مکارم: خیر، اگر پیش از وقت غسل کند، بنا بر احتیاط واجب باید دوباره براى نماز غسل کند. تبصره . براى توضیح بیشتر درباره فتواى آیه اللّه سیستانى، به پرسش عنوان «وظایف…

غسل استحاضه متوسطه و کثیره

پرسش  . اگر مستحاضه متوسطه و کثیره از خون پاک شود، آیا باید  غسل هم کند؟ همه مراجع (به جز سیستانى و مکارم): اگر بداند از هنگامى که براى نماز قبل غسل کرده تاکنون خون از او قطع شده و به طور کلى پاک شده، لازم نیست غسل کند در غیر این صورت باید غسل کند. آیه اللّه  سیستانى: در استحاضه کثیره اگر بداند از هنگامى که براى نماز قبل غسل کرده تاکنون خون از او قطع شده و به طور کلى پاک گشته است، لازم نیست غسل کند. در غیر این صورت بنابر احتیاط واجب باید غسل کند و در استحاضه متوسطه انجام غسل براى پاک شدن از خون واجب نیست. آیه اللّه  مکارم:…

وظایف مستحاضه متوسطه

پرسش . وظیفه مستحاضه متوسطه چیست؟ همه مراجع (به جز مکارم): مستحاضه متوسطه چند وظیفه دارد: 1. براى هر نماز باید پنبه (نوار بهداشتى) را عوض کند. 2. باید ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده، تطهیر کند. 3. براى هر نماز یک وضو بگیرد ؛ به عنوان مثال براى نماز ظهر یک وضو و براى نماز عصر وضوى دیگر. 4. در هر شبانه روز یک غسل پیش از نماز صبح به جا آورد؛ بدین ترتیب که اگر پیش از نماز صبح خون استحاضه متوسطه دیده، باید براى نماز صبح غسل کند تا صبح دیگر و اگر این حالت پیش از نماز دیگر (مانند ظهر و عصر یا مغرب و عشا) برایش پیش آید، براى آن…

استحاضه متوسطه

پرسش  . استحاضه متوسطه چیست؟ همه مراجع (به جز مکارم): استحاضه متوسطه آن است که هرگاه زن، پنبه را داخل کند، خون در پنبه فرو رفته و از طرف دیگر ظاهر شود ؛ ولى به دستمال و مانند آن ـ که به طور معمول خانم ها براى جلوگیرى از خون استفاده مى کنند ـ نرسد. آیه اللّه  مکارم: ما استحاضه متوسطه را قبول نداریم و این نوع استحاضه احکام استحاضه قلیله را دارد. . توضیح المسائل مراجع، م 393 و وحید، توضیح المسائل، م 399 و دفتر: خامنه اى. . توضیح المسائل مراجع، م 393.

اقسام استحاضه

پرسش  . اقسام استحاضه چیست؟ همه مراجع (به جز مکارم): استحاضه سه قسم است: قلیله، متوسطه و کثیره. آیه اللّه  مکارم: استحاضه دو قسم است: قلیله و کثیره و استحاضه متوسطه نداریم. . توضیح المسائل مراجع، م 393 و وحید، توضیح المسائل، م 399 و دفتر: خامنه اى. . توضیح المسائل مراجع، م 393.