مرور موضوع:

احکام معاملات (تجارت، اجاره، مضاربه و…)

حکم خرید و فروش حلقه طلای مردان

پرسش حکم خرید و فروش حلقه طلای مردان چیست؟ پاسخ آیت الله خامنه‌ای: خرید و فروش طلا به منظور پوشیدن مردان حرام است.۱ حضرت آیت الله وحید خراسانی: بنابر احتیاط واجب حرام است.۲ حضرت آیت الله مکارم شیرازی: ساختن و خريد و فروش طلای مخصوص مردان حرام است، و اگر کسي حکم را نمی‌دانسته و آن را خريده بايد به طلا سازی هايي که آن را ذوب می‌کنند بفروشد.۳ حضرت آیت الله نوری همدانی: اگر حلقه مشترک بین زن و مرد نباشد و مخصوص مردان است و یا اینکه قصد خریدن آن حلقه این باشد که مرد استفاده کند، معامله باطل است و مالک نمی‌شوند.۴…

خرید و فروش بین زن و شوهر

سؤ ال : آیا زن و شوهر مى توانند طبق موازین شرعى و قوانین رسمى چیزى را به یکدیگر بفروشند؟ جواب : هر یک مى توانند ملک شرعى دیگرى را از او بخرد. امـام - بـا اسـتـفـاده از اسـتـفـتـائات ، ج 2، ص 105، سـؤ ال 85. تبریزى - فاضل - مکارم : استفتاء منبع: کتاب احکام روابط زن و شوهر نام مؤ لف : سید مسعود معصومى

فروش بدون اجازه زیورآلاتى که شوهر خریده

پرسش . آیا زن مى تواند زیورآلاتى را که شوهر برایش خریده، بدون اجازه او بفروشد؟ آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى و فاضل: اگر شوهر آن را به زن تملیک کرده  و یا بخشیده است، مى تواند بدون اجازه او بفروشد؛ ولى اگر به عنوان تأمین نفقه  باشد،حق ندارد. آیات عظام تبریزى و سیستانى: اگر شوهر آن را به زن تملیک کرده و یا بخشیده و یا به عنوان نفقه برایش تهیه کرده است، مى تواند بدون اجازه او بفروشد. آیه اللّه  وحید: اگر شوهر آن را به زن تملیک کرده و یا بخشیده است،  مى تواند بدون اجازه او بفروشد. اما اگر به عنوان تأمین نفقه باشد، بنابر…