مرور موضوع:

حق سکونت

وظایف اخلاقی مرد نسبت به زن

پرسش. وظایف اخلاقى مرد در برابر همسرش چیست؟ نخست باید دانست: آفرینش و ساختار وجودى و زیستى جنس زن براى کارهاى عاطفى و سبک  و لطیف آفریده شده و کارهایى که به توانایى بالاى جسمى نیازمند است،  متناسب وجود مرد مى باشد. از این رو، وظایفى که اسلام براى هر یک از زن و مرد  مقرر کرده، بر اساس هماهنگى و تناسب با ساختار وجودى آنهاست. در اینجا به  برخى از وظایف مردان که در ایجاد روابط دوستانه و صمیمانه بسیار مؤثر و  سازنده است، اشاره مى شود: 1. تأمین رفاه خانواده شکى نیست؛ که بر اساس آیات و روایات اسلامى، نظام مطلوب خانواده  براساس…

متابعت در سکونت

پرسش . آیا زن بعد از عقد ازدواج، مى تواند از سکونت در شهرى خاص امتناع ورزد؟ همه مراجع: خیر، چنین حقى ندارد ؛ مگر آنکه در ضمن عقد شرط کرده باشد .1 1. توضیح المسائل مراجع، م 2451 ؛ نورى، توضیح المسائل، م 2447 ؛ وحید، توضیح المسائل، م2515 ؛ دفتر: خامنه اى.

مسکن زن

پرسش . آیا زن حق دارد از زندگى کردن در خانه اى که پدر و مادر شوهر هستند، امتناع ورزد و منزل جداگانه اى درخواست کند؟ همه مراجع: بر شوهر واجب است مسکن مناسب شأن زن و متعارف محل، تهیه کند و منزل جداگانه لازم نیست ؛ مگر آنکه داشتن منزل جداگانه، از شئون آن زن باشد.1 1. خامنه اى، استفتاء، س 30 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1687 و دفتر: همه مراجع.

مختصری در مورد حقوق زن و شوهر

پرسش . درباره حقوق زن و شوهر توضیح دهید؟ در زندگى زناشویى چندین حقوق متقابل ـ به عنوان حقّ و وظیفه ـ مطرح است. هر جا وظیفه هست، در برابرش حق قرار دارد ؛ چنان که هر جا براى کسى حقى قرار داده شده، در مقابل وظیفه اى نیز بر عهده او گذاشته شده است. زن و شوهر نسبت به همدیگر، وظایفى دارند و بر همین اساس حقوق متقابلى متوجه آنان است که اگر هر دو به وظایف خود عمل کنند و به حقوق خود برسند، زندگى آنها درست و بر اساس عدالت استوار است و در نتیجه زندگى در سایه آن شیرین مى گردد. پایه و اساس خانواده، احترام و محبت و رعایت حقوق یکدیگر است.…