مرور موضوع:

غسل جنابت

دانلود کتاب احکام روابط زن و شوهر / word و pdf

احکام روابط زن و شوهر مولف: سید مجتبى حسینى تنظیم و نظارت: نهاد  نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردى - اداره مشاوره و پاسخ. شامل مباحث: حقوق زن و شوهر، غسل و جنابت،آمیزش زناشویى، تصرفات زن،تمکین،حقوق مرد،شیربها و جهیزیه، مهریه، مسکن زن،حقوق زن و همسردارى دریافتتوضیحات: فایل word دریافتتوضیحات: فایل pdf

تماشای تصاویر تحریک کننده

پرسش . آبى که هنگام خواندن مطالب مهیّج و یا دیدن تصاویر محرک از انسان خارج مى شود، چه حکمى دارد؟ همه مراجع: اگر یقین کند که منى است یا نشانه هاى منى را داشته باشد، غسل واجب مى شود و در صورت شک، آن رطوبت پاک است و غسل ندارد.1 1. توضیح المسائل مراجع، م 346 ؛ وحید، توضیح المسائل، م 352 ؛ نورى، توضیح المسائل، م 347 ؛ خامنه اى، اجوبة الاستفتائات، س 180.

تیمم و نزدیکی با همسر در صورت عدم امکان غسل

پرسش . کسى که نمى تواند غسل کند، ولى تیمم برایش ممکن است ؛ آیا مى تواند با همسر خود نزدیکى کند و با تیمم نماز بخواند؟ همه مراجع (به جز فاضل ): آرى، مى تواند با همسر خود نزدیکى کند ؛ خواه بعد از داخل شدن وقت نماز باشد، یا پیش از آن.139 آیه اللّه  فاضل: پیش از داخل شدن وقت نماز، مانعى ندارد و بعد از آن ـ اگر بدون جهت با عیال خود نزدیکى کند ـ اشکال دارد ؛ ولى اگر نزدیکى براى لذت بردن یا امر عقلایى دیگر باشد، اشکال ندارد.2 1. توضیح المسائل مراجع، م 353 ؛ امام، تحریر الوسیلة، ج 1 غسل الجنابه، م 3 نورى، توضیح المسائل، م 354 ؛…

غسل پیش از وقت

پرسش . آیا مى شود غسل جنابت را قبل از وقت نماز انجام داد؟ همه مراجع: اگر به قصد قربت و داشتن طهارت غسل کند، کافى است و با آن مى تواند نماز بخواند.1 1. العروة الوثقى، فصل فى غسل الجنابه.

مدت غسل جنابت

پرسش . با غسل جنابت تا چه زمانى مى توان نماز خواند؟ همه مراجع: تا زمانى که یکى از مبطلات وضو رخ ندهد، مى توان با آن نماز خواند.1 1. توضیح المسائل مراجع، م 323 ؛ نورى، توضیح المسائل، م 324.

نیت غسل جنابت

پرسش . به قصد غسل جنابت به حمام رفتم ؛ ولى وقتى که بیرون آمدم شک کردم غسل را انجام داده ام یا نه، تکلیف چیست؟ همه مراجع: باید بنا را بر انجام ندادن بگذارید و غسل تان را با نیت مربوطه به جا آورید.1 1. بهجت، وسیله النجاة، ج 1، م 675 ؛ صافى، هدایة العباد، ج 1، م 178 ؛ وحید، منهاج الصالحین، ج 2، م 193 ؛ تبریزى، منهاج الصالحین، ج 1، م 193 ؛ امام، فاضل، نورى و مکارم، تعلیقات على العروة، احکام الغسل، م 14 و دفتر: خامنه اى.

زمان غسل جنابت

پرسش 75 . آیا غسل جنابت، فورى بر انسان واجب مى شود؟ همه مراجع: خیر، غسل جنابت تنها براى نماز و کارهایى که در آن، طهارت شرط است، واجب مى شود.1 1. العروة الوثقى، ج 1، احکام الغسل.

غسل جنابت در هنگام حیض

پرسش1 . آیا مى توان غسل جنابت را در حال حیض انجام داد؟ همه مراجع (به جز امام و خامنه اى): آرى، غسل جنابت در حال حیض، صحیح است و از جنابت پاک مى شود. آیات عظام امام و خامنه اى: بنابر احتیاط واجب غسل جنابت در حال حیض صحیح نیست.   پرسش2 . اگر زن در حال حیض جنب شود، آیا باید غسل جنابت کند یا اینکه مى تواند تا زمان پاک شدن به تأخیر بیندازد؟ همه مراجع: خیر، لازم نیست؛ چه اینکه غسل جنابت به خودى خود واجب نیست و تنها براى نماز و آنچه طهارت در آن شرط است، واجب مى شود و در زمان حیض خواندن نماز و آنچه که طهارت درآن شرط است، بر حائض…

غسل زن ناپاک براى روزه

پرسش 117 . آیا بقاى عمدى بر حدث حیض و نفاس، مانند بقاى عمدى بر جنابت، روزه را باطل مى کند؟ همه مراجع (به جز مکارم): آرى، همان حکم را دارد و روزه را باطل مى کند. آیه اللّه  مکارم: بنابر احتیاط واجب همان حکم را دارد و روزه را باطل مى کند. . امام، سیستانى، فاضل و نورى، العروة الوثقى، ج 2، باب المفطرات، الثامن؛ بهجت، وسیلة النجاة، ج 1، م 1092؛تبریزى، سیستانى و وحید، منهاج الصالحین، باب المفطرات 991؛ صافى، هدایة العباد، ج 1، باب المفطرات، الخامس، م 6 و دفتر: خامنه اى. . مکارم، تعلیقات على العروة الوثقى، ج 2، باب…

غسل بدون نیاز وضو

پرسش . با چه غسل هایى مى توان نماز خواند؟ آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى و فاضل: تنها با غسل جنابت مى توان نماز خواند؛ ولى با غسل هاى دیگر باید وضو هم گرفت. آیات عظام تبریزى، سیستانى، نورى و وحید: با همه غسل هاى واجب و مستحب معتبر ـ غیر از غسل استحاضه متوسطه ـ مى توان نماز خواند؛ اگر چه احتیاط  مستحب آن است که وضو هم بگیرد. آیه اللّه  مکارم: با همه غسل هاى واجب و مستحب معتبر مى توان نماز خواند و گرفتن وضو واجب نیست. اما احتیاط مستحب آن است که در غیر غسل جنابت، وضو هم بگیرد.