مرور موضوع:

احکام قسم و نذر

شرایط قسم صحیح و کفاره عمل نکردن به قسم

پرسش کاربر در گروه: آیا قسمی وجود دارد که  بی اثر و باطل باشد؟ اگر قسم بخوریم و نتوانیم انجام دهیم باید چه کنیم؟ پاسخ: قسم  صحیح   شرایطی دارد، که اگر آن شرایط در قسم لحاظ نگردد قسم باطل است و این شرایط عبارتند از: ۱. فرد قسم خورنده بالغ و عاقل و از روی قصد و اختیار قسم بخورد. پس قسم  بچه و دیوانه و مست و کسی که مجبورش کرده‌اند، درست نیست و همچنین اگر در حال خشم و غصب بدون قصد قسم بخورد. ۲. کاری را که قسم می‌خورد انجام دهد، حرام و مکروه نباشد و کاری را که قسم می‌خورد ترک کند، باید واجب و مستحبّ نباشد و اگر قسم…

حکم نذر زن، بدون اجازه شوهر

پرسش . حکم نذر زن، بدون اجازه شوهر چیست؟ آیات عظام امام، خامنه اى و نورى: نذر زن بدون اجازه شوهر، باطل است. آیه اللّه  بهجت: نذر زن بنابر احتیاط واجب، بدون اجازه شوهر باطل است. آیات عظام تبریزى و مکارم: اگر نذر زن مزاحم حقوق شوهر باشد، بدون اذن او  باطل است و اگر مزاحم نباشد، احتیاط مستحب آن است که با اجازه او باشد. آیه اللّه  فاضل: نذر زن اگر با حق زناشویى شوهر منافات داشته باشد، بدون اجازه  او باطل است و اگر منافات نداشته باشد، احتیاط واجب آن است که با اجازه او  باشد (به ویژه در نذر مال). آیات عظام سیستانى، صافى و وحید:…

نذر بدون اذن زن و اجازه بعد از آن

پرسش . اگر زن بدون اذن شوهر نذر کند و بعد از او اجازه بگیرد، آیا این نذر صحیح است؟ آیات عظام امام، بهجت، صافى، فاضل، مکارم و نورى: خیر، اجازه بعد از نذر  فایده ندارد. آیات عظام تبریزى، سیستانى و وحید: آرى، اجازه بعد از نذر هم کافى است. . امام، استفتائات، ج 2، نذر، س 9 ؛ فاضل، بهجت و صافى، توضیح المسائل مراجع، م 2644. نورى،  توضیح المسائل، م 2642. . تبریزى، منهاج الصالحین، ج 2، م 1551 ؛ وحید، منهاج الصالحین، ج 3، م 1551 ؛ سیستانى،  توضیح المسائل مراجع، م 2644.

نذر زن بدون اذن شوهر

پرسش . آیا زن مى تواند بدون اذن شوهر، از مال خودش نذر کند؟ آیات عظام امام و خامنه اى: خیر، نذر زن در اموال خودش، بدون اذن شوهر صحیح نیست.1 آیه اللّه  بهجت: نذر زن بدون اذن شوهر ، بنابر احتیاط واجب صحیح نیست.2 آیات عظام تبریزى و مکارم: اگر نذر زن مزاحم حقوق شوهر باشد، بدون اذن او صحیح نیست و اگر مزاحم نباشد، احتیاط مستحب آن است که با اجازه او باشد .3 آیات عظام سیستانى، صافى و وحید: اگر نذر زن مزاحم حقوق شوهر باشد، بدون اذن او (در هر حال ) صحیح نیست و بنابر احتیاط واجب در اموال خودش نیز ـ غیر از حج، زکات، صله رحم و احسان به…

نذر روزه حائض

پرسش . خانمى نذر کرده بود که چند روز اول ماه شعبان را روزه بگیرد؛ ولى در این چند روز عادت شد؛ تکلیف او چیست؟ همه مراجع (به جز فاضل، مکارم و وحید): اگر صیغه شرعى خوانده، باید در ایام عادت ماهانه روزه نگیرد و در زمان دیگرى، قضاى آن را به جا آورد. آیات عظام فاضل، مکارم و وحید: اگر صیغه شرعى خوانده، باید در ایام عادت ماهانه روزه نگیرد و بنابر احتیاط واجب، در زمان دیگرى قضاى آن را به جا آورد. . توضیح المسائل مراجع، م 2657 ؛ خامنه اى، استفتاء، س 1097. . توضیح المسائل مراجع، م 2657 ؛ وحید، توضیح المسائل، م 2721.