مرور موضوع:

استحاضه قلیله

تغییر استحاضه کثیره

پرسش . اگر استحاضه کثیره به قلیله یا متوسطه تبدیل شود، وظیفه زن چیست؟ همه مراجع: باید براى نماز اول کارهاى استحاضه کثیره را انجام دهد و براى نمازهاى بعد کارهاى استحاضه متوسطه (اگر به متوسطه تبدیل شود) و یا قلیله (اگر به قلیله تبدیل شود) را به جا آورد. تبصره . آیه الله مکارم استحاضه متوسطه را قبول ندارند. بنابر این طبق فتواى ایشان تبدیل استحاضه کثیره به متوسطه، حکم تبدیل استحاضه کثیره به قلیله را دارد. . توضیح المسائل مراجع، م 423 و 425 و وحید، توضیح المسائل، م 429 و 431 و دفتر: خامنه اى.

اشتباه در تشخیص نوع استحاضه

پرسش . اگر زن به خیال اینکه استحاضه اش قلیله است، وضو گرفت و نماز خواند؛ ولى بعد از نماز متوجه شد که استحاضه اش متوسطه یا کثیره بوده چه تکلیفى دارد؟ همه مراجع (به جز مکارم): نمازش باطل است و باید آن را دوباره بخواند. آیه اللّه مکارم: اگر استحاضه کثیره باشد، نمازش باطل است و بایدآن را دوباره بخواند. . توضیح المسائل مراجع، م 406 و وحید، توضیح المسائل، م 411 و دفتر: خامنه اى. . توضیح المسائل مراجع، م 406.

تشخیص استحاضه

پرسش . اگر زن مستحاضه تشخیص ندهد که استحاضه اش از چه قسمى است و در جایى باشد که نتواند خود را وارسى کند، تکلیفش چیست؟ آیا باید احتیاط کند؟ آیات عظام امام، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل و نورى: اگر حالت سابق او معلوم است، باید براساس آن ادامه دهد؛ در غیر این صورت باید به وظیفه مسلم خود عمل کند. به عنوان مثال اگر نمى داند استحاضه اش قلیله است یا متوسطه، باید کارهاى استحاضه قلیله را انجام دهد و اگر بین متوسطه و کثیره تردید دارد، باید به کارهاى استحاضه متوسطه عمل کند. آیات عظام بهجت و وحید: اگر حالت سابق او معلوم است، باید…

تغییر استحاضه قلیله

پرسش 1 . اگر استحاضه قلیله زن بعد از نماز صبح یا بعد از نماز ظهر و عصر به متوسطه تبدیل شود، تکلیف چیست؟ همه مراجع (به جز مکارم): اگر بعد از نماز صبح به متوسطه تبدیل شود، باید براى نماز ظهر و عصر غسل کند و اگر این حالت بعد از نماز ظهر و عصر اتفاق بیفتد، باید براى نماز مغرب و عشا غسل کند. در هر دو صورت از فرداى آن روز اگر به همان حالت متوسطه باقى بماند، باید پیش از هر نماز صبح، غسل کند. آیه اللّه  مکارم: ما قائل به استحاضه متوسطه نیستیم و مورد یاد شده  احکام استحاضه قلیله را دارد.  تبصره . آیه اللّه سیستانى در انجام غسل فتوا…

وظایف مستحاضه قلیله

پرسش . وظیفه مستحاضه قلیله چیست؟ همه مراجع: مستحاضه قلیله سه وظیفه دارد: 1. براى هر نماز (در صورت خون دیدن) یک وضو بگیرد؛ به عنوان مثال براى نماز ظهر یک وضو و براى نماز عصر وضوى دیگر. 2. براى هر نماز بنابر احتیاط واجب، پنبه (نوار بهداشتى) را عوض کند. 3. ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده، تطهیر کند.  تبصره 1 . نسبت به بند 2، آیه اللّه صافى و آیه اللّه نورى فتوا دارند ؛ یعنى، عوض کردن نوار بهداشتى را واجب مى دانند و آیه اللّه سیستانى و آیه اللّه مکارم احتیاط مستحب دارند ؛ یعنى، عوض کردن نوار بهداشتى را واجب نمى دانند.  تبصره 2 .…

استحاضه قلیله

پرسش . استحاضه قلیله چیست؟ همه مراجع (به جز مکارم): استحاضه قلیله آن است که هرگاه زن پنبه را داخل کند، خون ظاهرش را آلوده کند ؛ ولى در پنبه فرو نرود. آیه اللّه  مکارم: استحاضه قلیله آن است که هرگاه زن پنبه را داخل کند، خون آن را آلوده کند؛ ولى از طرف دیگر خارج نشود؛ خواه خون در پنبه فرو رود یا نه. . توضیح المسائل مراجع، م 393 و وحید، توضیح المسائل، م 399 و دفتر: خامنه اى. . توضیح المسائل مراجع، م 393.

اقسام استحاضه

پرسش  . اقسام استحاضه چیست؟ همه مراجع (به جز مکارم): استحاضه سه قسم است: قلیله، متوسطه و کثیره. آیه اللّه  مکارم: استحاضه دو قسم است: قلیله و کثیره و استحاضه متوسطه نداریم. . توضیح المسائل مراجع، م 393 و وحید، توضیح المسائل، م 399 و دفتر: خامنه اى. . توضیح المسائل مراجع، م 393.