مرور موضوع:

نفقه زن

اگر مـرد نـفـقـه زن را نـپـردازد!

مـسـأله1 : زن مـى تـوانـد نفقاتى را که شوهر نداده در هر زمانى از او مطالبه کند، و اگر شوهر نپرداخت ، زن مى تواند با مراجعه به حاکم شرع نفقه خود را از شوهر بـگـیرد، و در صورتى که شوهر نداشته باشد که نفقه را بپردازد به او مهلت داده مى شود که هر گاه توان پرداختن پیدا کرد بپردازد.(1) مـسـأله2 : اگـر مـردى نـفـقـه زن را نـپـردازد، زن مى تواند از تمکین به شوهر خـوددارى نـمـایـد و هـمـچـنـین مى تواند نزد حاکم رفته تا او شوهر با مجبور به پرداخت مـخـارج زنـدگـى زن کـنـد و اگـر دسـتـرسـى بـه حـاکـم مـمـکـن نـبـاشد، زن مى تواند از…

مدیون شدن مرد در صورت عدم پرداخت نفقه

مـسأله : اگر مرد نفقه یک روز زن را نپردازد، در پایان آن روز به مقدار نفقه به گردن مرد، دین مى آید و به زن مقروض مى شود. چه زن آن را از مرد طلب کرده باشد یا نه . تبصره: با این وجود مردی که نفقه زنش را نمی پردازد حق الناس به گردنش می آید و باید صاحب حق که همسر وی است را از خود راضی نماید. امام : تحریر الوسیله ، کتاب نکاح ، فصل فى النفقات ، مساءله 10. بهجت : با استفاده از توضیح المسائل ، مساءله 1897. تبریزى : با استفاده از توضیح المسائل ، مساءله 2421. فاضل : با استفاده از توضیح المسائل ، مساءله 2480. منبع: احکام روابط زن و شوهر…

پول یـا عـیـن بودن نفقه

پرسش : آیا نفقه حتما باید بصورت پولِ نقد پرداخت شود؟ جواب :نـفـقـه را مـى تـوان بـه صـورت پـول یـا عـیـن بـه زن پـرداخـت ، مـثـلا مـى تـوان غـذا را پـخـتـه یـا نـپـخـتـه و یـا پـول آن را به زن داد و زن نیز مالک آن مى شود و هیچکدام از طرفین حق ندراند دیگرى را ملزوم به پرداخت یا دریافت پول کنند. امـام : تـحـریـر الوسـیـله ، کـتـاب نـکـاح ، فـصـل فـى النـفـقـات ، مسائل 13 و 14. منبع: احکام روابط زن و شوهر مؤلف : سید مسعود معصومى

پس گرفتن نفقه توسط مرد

مـسـأله : در صـبـح هـر روز زن مـالک نـفـقـه هـمـان روز از مال شوهر مى شود، البته به مقدارى که در آن روز مصرف مى کند. (موارد و مقدار نفقه زن در قـسـمـت حـقـوق ذکـر خـواهـد شـد، مـراجـعـه نـمـایـیـد.) بـنـابـرایـن اگـر مـرد پـول بـیـشـتـرى به زن بدهد که او به اندازه نفقه خود از آن بردارد، زن زائد بر آن را مالک نیست و شوهر مى تواند آن را از زن پس بگیرد.(1) مـسـأله : اگـر مـرد نـفـقـه یـک روز یا یک هفته و یا مثلا یک ماه را یک جا به زن بـدهـد، و زن بـا صـرفـه جـویـى و یـا اسـتـفـاده کـردن از پـولهـاى دیگر، مقدارى از این پول را…

سقوط نفقه زن

پرسش . در چه صورت دادن نفقه زن، از عهده شوهر ساقط مى شود؟ همه مراجع (به جز تبریزى): در صورتى که زن از اداى حقوق شرعى خود نسبت به شوهر سرپیچى کند. آیه اللّه  تبریزى: اگر زن از اداى حقوق شرعى خود نسبت به شوهر سرپیچى کند، بنابر احتیاط واجب پرداختن نفقه از عهده شوهر ساقط مى شود. . توضیح المسائل مراجع، م 2413 ؛ وحید، توضیح المسائل، م 2477 ؛ نورى، توضیح المسائل، م 2409 ؛  دفتر: خامنه اى. . تبریزى، توضیح المسائل مراجع، م 2413.

نفقه و خانه دارى

پرسش . اگر زن به کارهاى منزل ـ از قبیل آشپزى و نظافت ـ رسیدگى نکند،  آیا شوهر مى تواند از پرداخت نفقه او امتناع ورزد؟ همه مراجع: خیر، نمى تواند نفقه ندهد ؛ زیرا انجام دادن کارهاى خانه وظیفه زن  نیست. . توضیح المسائل مراجع، م 2412 و 2414 ؛ وحید، توضیح المسائل، م 2476 و 2478 ؛ نورى،  توضیح المسائل، م 2408 و 2410 و دفتر: خامنه اى.

نفقه ناشزه

پرسش. اگر زن نسبت به شوهرش بدرفتارى کند و به او دشنام دهد، آیا شوهر مى تواند نفقه او را ندهد؟ همه مراجع (به جز تبریزى): اگر خشونت و بدرفتارى زن، باعث نفرت شوهر  گردد، مى تواند نفقه او را ندهد. آیه اللّه  تبریزى: اگر خشونت و بدرفتارى زن، باعث نفرت شوهر گردد، بنابر احتیاط واجب مى تواند نفقه او را ندهد . وحید، منهاج الصالحین، ج 3، النفقات ؛ امام، تحریرالوسیلة، ج 2، القول فى النشوز ؛ سیستانى،  منهاج الصالحین، ج 3، م 350 ؛ صافى، هدایه العباد، ج 2، القول فى النشوز، م 1 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1666. . تبریزى، منهاج …

نفقه زنی که تمکین نمی کند!

پرسش . زنى که در خانه شوهر است ولى به جهت گرفتن مهریه پیش از عروسى تمکین نمى کند، آیا شوهر حق دارد نفقه او را ندهد؟ همه مراجع: در فرض یاد شده، شوهر حق ندارد از پرداخت نفقه زن  سرپیچى کند. . امام، استفتائات، ج 3، احکام نفقه، س 28 ؛ تبریزى، استفتائات، س 1656 ؛ صافى، جامع الاحکام، ج  2، س 1331 و 1332 و دفتر: همه مراجع.

عدم توانایی شوهر در پرداخت نفقه

پرسش. اگر شوهر نتواند نفقه زن را بپردازد و یا به خوبى تأمین کند،تکلیف چیست؟ همه مراجع (به جز امام، سیستانى، مکارم و نورى): اگر بتواند کار و یا شغل مناسبى براى خود انتخاب کند ؛ باید از این راه نفقه همسرش را تهیه کند و اگر ممکن نشد، گناهى بر او نیست. البته نسبت به هر  مقدارى که نفقه زن را نپرداخته، بدهکار است. آیات عظام امام، سیستانى و نورى: اگر بتواند کار و یا شغل مناسبى براى خود  انتخاب کند ، بنابر احتیاط واجب باید از این  راه نفقه همسرش را تهیه کند و اگر ممکن نشد، گناهى بر او نیست. البته نسبت به هر مقدارى که نفقه زن را…