مرور موضوع:

تصرفات مالی زن

اجبار زن به فروش ملک توسط شوهر

سـؤ ال : آیـا مـرد مـى تـوانـد هـمـسـر خـود را مجبور به فروش اموالش ‍ نماید، مثلا زن را وادار کند خانه یا ملکش را بفروشد؟ جـواب : حـق نـدارد، و شوهر اختیار همسرش را (در اینگونه موارد) ندارد و طرفین حقوق متقابله اى دارند که باید عمل کنند. امام : استفتائات ، ج 2، ص 78، سؤ ال 27. تبریزى - فاضل - مکارم : استفتاء منبع: کتاب احکام روابط زن و شوهر نام مؤ لف : سید مسعود معصومى

خرید و فروش بین زن و شوهر

سؤ ال : آیا زن و شوهر مى توانند طبق موازین شرعى و قوانین رسمى چیزى را به یکدیگر بفروشند؟ جواب : هر یک مى توانند ملک شرعى دیگرى را از او بخرد. امـام - بـا اسـتـفـاده از اسـتـفـتـائات ، ج 2، ص 105، سـؤ ال 85. تبریزى - فاضل - مکارم : استفتاء منبع: کتاب احکام روابط زن و شوهر نام مؤ لف : سید مسعود معصومى

تحقیق و بررسى حلیت درآمد شوهر

سـؤ ال : آیـا اعـضـاى خـانـواده مـوظـف هـسـتـنـد دربـاره حلال بودن درآمد سرپرست خانواده تحقیق و بررسى کنند؟ جـواب : اعـضـاى خـانـواده مـکـلف بـه تـحـقـیـق نـیـسـتـنـد و تـا یـقـیـن بـه وجـود مال حرام در بین اموال حاصل نشود تصرف مانع ندارد. امام : استفتائات ، ج 2، ص 49، سؤ ال 134. منبع: کتاب احکام روابط زن و شوهر نام مؤ لف : سید مسعود معصومى

برپایى مراسم روضه خوانى و مولودى

پرسش . آیا زن مى تواند از پولى که شوهرش به او مى دهد، بدون اجازه او مراسم روضه خوانى و مولودى و مانند آن برپا کند؟ همه مراجع: خیر، باید باید اجازه شوهر باشد؛ مگر آنکه شوهر پول را به همسرش تملیک کرده و منزل و اثاثیه آن (فرش و مانند آن) نیز ملک زن باشد؛ در این فرض اجازه شوهر لازم نیست. . فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 2182 ؛ تبریزى، استفتائات، س 1520 ؛ دفتر: همه مراجع.  

تصرفات مالى زن بر مال خودش

پرسش . آیا شوهر مى تواند همسر را از تصرف در اموال خودش، نهى کند؟ همه مراجع: خیر، زن مى تواند هر گونه تصرفى در اموال خود انجام دهد و اجازه شوهر لازم نیست (هر چند بهتر است اجازه بگیرد). تبصره. در مورد نذر زن از اموال خودش، به مسئله نذر زن مراجعه شود. . تبریزى، صراط النجاة، ج5، س 518 ؛ دفتر: همه مراجع.

حکم نذر زن، بدون اجازه شوهر

پرسش . حکم نذر زن، بدون اجازه شوهر چیست؟ آیات عظام امام، خامنه اى و نورى: نذر زن بدون اجازه شوهر، باطل است. آیه اللّه  بهجت: نذر زن بنابر احتیاط واجب، بدون اجازه شوهر باطل است. آیات عظام تبریزى و مکارم: اگر نذر زن مزاحم حقوق شوهر باشد، بدون اذن او  باطل است و اگر مزاحم نباشد، احتیاط مستحب آن است که با اجازه او باشد. آیه اللّه  فاضل: نذر زن اگر با حق زناشویى شوهر منافات داشته باشد، بدون اجازه  او باطل است و اگر منافات نداشته باشد، احتیاط واجب آن است که با اجازه او  باشد (به ویژه در نذر مال). آیات عظام سیستانى، صافى و وحید:…

نذر بدون اذن زن و اجازه بعد از آن

پرسش . اگر زن بدون اذن شوهر نذر کند و بعد از او اجازه بگیرد، آیا این نذر صحیح است؟ آیات عظام امام، بهجت، صافى، فاضل، مکارم و نورى: خیر، اجازه بعد از نذر  فایده ندارد. آیات عظام تبریزى، سیستانى و وحید: آرى، اجازه بعد از نذر هم کافى است. . امام، استفتائات، ج 2، نذر، س 9 ؛ فاضل، بهجت و صافى، توضیح المسائل مراجع، م 2644. نورى،  توضیح المسائل، م 2642. . تبریزى، منهاج الصالحین، ج 2، م 1551 ؛ وحید، منهاج الصالحین، ج 3، م 1551 ؛ سیستانى،  توضیح المسائل مراجع، م 2644.

جهیزیه ملک زن یا شوهر؟؟

پرسش . جهیزیه اى که دختر با خود به خانه شوهر مى آورد، از آن کیست؟  اگر او از شوهرش جدا شود، آیا مى تواند آنها را با خود ببرد؟ همه مراجع: جهیزیه، ملک دختر است  و مى تواند آن را با خود ببرد. . امام، استفتائات، ج 3، احکام مهریه، س 34 و دفتر: همه مراجع.