خانه / احکام حقوق زن و شوهر / تصرفات مالی زن

تصرفات مالی زن

حکم تصرف زن در اموال بدون اجازه از همسر

پرسش کاربر در گروه: آیا زن بدون اجازه گرفتن از شوهرش می‌تواند به نیازمند کمک کند یا اینکه از آنچه در خانه‌اش هست به پدر و مادر خود بدهد؟ پاسخ: همه مراجع: اگر زن درآمدی دارد یا مالی از خودش دارد  می‌تواند هر گونه تصرفى در  آن انجام دهد و اجازه شوهر لازم نیست. (هر چند بهتر است که با …

بیشتر بخوانید »

اگر مـرد نـفـقـه زن را نـپـردازد!

مـسـأله۱ : زن مـى تـوانـد نفقاتى را که شوهر نداده در هر زمانى از او مطالبه کند، و اگر شوهر نپرداخت ، زن مى تواند با مراجعه به حاکم شرع نفقه خود را از شوهر بـگـیرد، و در صورتى که شوهر نداشته باشد که نفقه را بپردازد به او مهلت داده مى شود که هر گاه توان پرداختن پیدا کرد …

بیشتر بخوانید »

پس گرفتن نفقه توسط مرد

مـسـأله : در صـبـح هـر روز زن مـالک نـفـقـه هـمـان روز از مال شوهر مى شود، البته به مقدارى که در آن روز مصرف مى کند. (موارد و مقدار نفقه زن در قـسـمـت حـقـوق ذکـر خـواهـد شـد، مـراجـعـه نـمـایـیـد.) بـنـابـرایـن اگـر مـرد پـول بـیـشـتـرى به زن بدهد که او به اندازه نفقه خود از آن بردارد، زن زائد بر آن …

بیشتر بخوانید »

اجبار زن به فروش ملک توسط شوهر

سـؤ ال : آیـا مـرد مـى تـوانـد هـمـسـر خـود را مجبور به فروش اموالش ‍ نماید، مثلا زن را وادار کند خانه یا ملکش را بفروشد؟ جـواب : حـق نـدارد، و شوهر اختیار همسرش را (در اینگونه موارد) ندارد و طرفین حقوق متقابله اى دارند که باید عمل کنند. امام : استفتائات ، ج ۲، ص ۷۸، سؤ ال ۲۷٫ …

بیشتر بخوانید »

خرید و فروش بین زن و شوهر

سؤ ال : آیا زن و شوهر مى توانند طبق موازین شرعى و قوانین رسمى چیزى را به یکدیگر بفروشند؟ جواب : هر یک مى توانند ملک شرعى دیگرى را از او بخرد. امـام – بـا اسـتـفـاده از اسـتـفـتـائات ، ج ۲، ص ۱۰۵، سـؤ ال ۸۵٫ تبریزى – فاضل – مکارم : استفتاء منبع: کتاب احکام روابط زن و …

بیشتر بخوانید »

تحقیق و بررسى حلیت درآمد شوهر

سـؤ ال : آیـا اعـضـاى خـانـواده مـوظـف هـسـتـنـد دربـاره حلال بودن درآمد سرپرست خانواده تحقیق و بررسى کنند؟ جـواب : اعـضـاى خـانـواده مـکـلف بـه تـحـقـیـق نـیـسـتـنـد و تـا یـقـیـن بـه وجـود مال حرام در بین اموال حاصل نشود تصرف مانع ندارد. امام : استفتائات ، ج ۲، ص ۴۹، سؤ ال ۱۳۴٫ منبع: کتاب احکام روابط زن و شوهر نام …

بیشتر بخوانید »

برپایى مراسم روضه خوانى و مولودى

پرسش . آیا زن مى تواند از پولى که شوهرش به او مى دهد، بدون اجازه او مراسم روضه خوانى و مولودى و مانند آن برپا کند؟ همه مراجع: خیر، باید باید اجازه شوهر باشد؛ مگر آنکه شوهر پول را به همسرش تملیک کرده و منزل و اثاثیه آن (فرش و مانند آن) نیز ملک زن باشد؛ در این فرض اجازه شوهر لازم نیست.[۱] [۱]. فاضل، …

بیشتر بخوانید »

تصرفات مالى زن بر مال خودش

پرسش . آیا شوهر مى تواند همسر را از تصرف در اموال خودش، نهى کند؟ همه مراجع: خیر، زن مى تواند هر گونه تصرفى در اموال خود انجام دهد و اجازه شوهر لازم نیست (هر چند بهتر است اجازه بگیرد).[۱] تبصره. در مورد نذر زن از اموال خودش، به مسئله نذر زن مراجعه شود. [۱]. تبریزى، صراط النجاه، ج۵، س ۵۱۸ ؛ دفتر: همه …

بیشتر بخوانید »