مرور موضوع:

احکام ارث و دیه

تلقیح مصنوعى زن با نطفه شوهر

پرسش. حکم باردار نمودن مصنوعى زن با نطفه شوهرش چیست؟ آیا فرزندى که از این راه متولد مى شود، حکم فرزند حقیقى را دارد؟ همه مراجع: اصل این کار اشکال ندارد ؛ به شرط آنکه از مقدمات حرام (مانند نگاه و لمس نامحرم ) پرهیز شود و بچه به دنیا آمده، همه احکام فرزند آن زن و شوهر را دارا است.1 1. خامنه اى، اجوبة الاستفتائات، س 1271 و 1277 ؛ امام، تحریر الوسیله، ج 2، التلقیح، م 1 ؛ تبریزى، صراط النجاة، ج 5، س 1013 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 2103 و 2104 ؛ وحید، توضیح المسائل، 2900 ؛ سیستانى، توضیح المسائل، تلقیح مصنوعى، م 69 ؛ صافى، جامع…

مقدار دیه سقط جنین

پرسش . دیه سقط جنین چه مقدار است؟ همه مراجع: دیه براى نطفه، 20 مثقال شرعى طلاى سکه دار؛ براى علقه (خون بسته شده) 40 مثقال و براى مضغه (پاره گوشت) 60 مثقال است. اگر استخوان داشته و بدون گوشت باشد، 80 مثقال و اگر گوشت آن را پوشانده و خلقت کامل شده باشد، 100 مثقال است. اگر روح در آن دمیده شده؛ چنانچه پسر باشد، 1000 مثقال اگر دختر باشد، 500 مثقال شرعى طلاى سکه دار دیه دارد. گفتنى است روح در حدود چهار ماهگى، در جنین دمیده مى شود. . وحید، منهاج الصالحین، ج 3، م 379؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1946؛ امام، تحریر الوسیله، ج 2، دیة…