مرور موضوع:

عبادات مستحاضه (نماز، روزه و… )

وظایف مشترک مستحاضه

پرسش. اگر زن مستحاضه اول وقت وضو بگیرد یا غسل کند؛ ولى با تأخیر نماز بخواند، آیا باید دوباره وضو بگیرد یا غسل کند؟ همه مراجع (به جز سیستانى): آرى، باید دوباره وضو بگیرد یا غسل کند و نماز بخواند؛ مگر آنکه خون داخل فضاى فرج نیاید. آیه اللّه  سیستانى: اگر وظیفه اش این بوده که بین وضو یا غسل و نماز فاصله نیندازد، باید دوباره وضو بگیرد یا غسل کند و نماز بخواند؛ مگر آنکه خون داخل فضاى فرج نیاید. . توضیح المسائل مراجع، م 414 و وحید، توضیح المسائل، م 420 و مکارم، توضیح المسائل، م 415 و دفتر: خامنه اى. . توضیح المسائل مراجع، م…

نماز بدون غسل

پرسش . اگر زن مستحاضه (استحاضه کثیره یا متوسطه)، براى نماز غسل نکند و تنها وضو بگیرد؛ آیا نمازش باطل است؟ همه مراجع: آرى، نمازش باطل است. تبصره . آیه اللّه مکارم قائل به استحاضه متوسطه نیستند. . توضیح المسائل مراجع، م 426 و وحید، توضیح المسائل، م 432 و دفتر: خامنه اى.

مستحاضه و نماز قضا

پرسش  . آیا زن مستحاضه مى تواند نماز قضا بخواند؟ آیا براى انجام آن باید کارهایى را که براى نماز ادا لازم شده، انجام دهد؟ آیات عظام امام، خامنه اى، سیستانى، فاضل و نورى: آرى، مى تواند نماز قضا بخواند و باید براى هر نماز، کارهایى را که براى نماز ادا واجب است، به جا آورد. آیات عظام تبریزى و وحید: خیر، باید نماز قضا را به تأخیر اندازد تا پاک شود؛ مگر آنکه وقت آن تنگ شود. در این صورت باید براى هر نماز کارهایى را که براى نماز ادا واجب است، به جا آورد. آیه اللّه  صافى: بنابر احتیاط واجب باید نماز قضا را به تأخیر اندازد تا پاک شود؛…

مستحاضه و نماز آیات

پرسش . اگر بر زن مستحاضه نماز آیات واجب شود، آیا مى تواند به همان کارهایى که براى نماز یومیه انجام داده، اکتفا کند؟ همه مراجع (به جز تبریزى، مکارم و وحید): خیر، باید براى نماز آیات هم تمام کارهایى را که براى نماز یومیه به جا آورده، انجام دهد. آیه اللّه  تبریزى: باید براى نماز آیات وضو بگیرد و در استحاضه کثیره باید غسل کند و وضو لازم نیست. آیه اللّه  مکارم: آرى، مى تواند به همان کارهایى که براى نماز یومیه انجام داده، اکتفا کند و نیاز به غسل دیگرى نیست. تنها باید وضو بگیرد. آیه اللّه  وحید: خیر، باید براى نماز آیات هم تمام…

وارسى کردن مستحاضه قبل از نماز

پرسش 1 . آیا در استحاضه وارسى کردن لازم است. اگر بدون وارسى نماز بخواند؛ آیا نمازش باطل است؟ همه مراجع: آرى، باید زن مستحاضه (در صورت امکان) هنگام نماز خود را وارسى کند که استحاضه اش از چه قسم است تا کارهایى را که براى آن قسم دستور داده شده، انجام دهد. اگر بدون وارسى نماز بخواند، نمازش باطل است مگر آنکه قصد قربت داشته و به وظیفه واقعى خود عمل کرده باشد. تبصره . آیات عظام امام، خامنه اى، تبریزى، سیستانى، مکارم و نورى، در مسئله احتیاط واجب کرده اند.   پرسش . آیا زن مستحاضه حتماً باید هنگام نماز خود را وارسى کند یا اینکه پیش از…