خانه / استحاضه / عبادات مستحاضه (نماز، روزه و… )

عبادات مستحاضه (نماز، روزه و… )

روزه بدون غسل

پرسش . اگر در ماه رمضان خانمى که استحاضه اش متوسطه است، غسل را به جا نیاورد، حکم روزه اش چیست؟ آیات عظام امام، خامنه اى، فاضل، نورى و وحید: روزه اش باطل است و باید بعد از ماه رمضان قضا کند.[۱] آیات عظام بهجت و صافى: بنابر احتیاط واجب روزه اش باطل است و باید بعد از ماه رمضان قضا کند.[۲] آیات عظام تبریزى …

بیشتر بخوانید »

روزه مستحاضه

پرسش . آیا روزه ماه رمضان، بر زن مستحاضه واجب است؟ همه مراجع: آرى، باید روزه بگیرد و مانند زن حائض نیست.[۱] تبصره . باید براى روزه گرفتن کارهاى استحاضه را بجا آورد. [۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۱۸ و وحید، توضیح المسائل، م ۴۲۴ و دفتر: خامنه اى.

بیشتر بخوانید »

قطع خون استحاضه

پرسش . اگر زن مستحاضه بعد از نماز ظهر یا مغرب، خونش قطع شود، آیا باید براى نماز بعد (نماز عصر یا عشا)، دوباره کارهاى استحاضه را انجام دهد؟ همه مراجع: آرى، باید براى نماز بعد کارهاى استحاضه را انجام دهد؛ ولى براى نمازهاى بعدى لازم نیست.[۱] [۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۰۳ و وحید، توضیح المسائل، م ۴۰۹ و دفتر: خامنه اى.

بیشتر بخوانید »

وظایف مشترک مستحاضه

پرسش. اگر زن مستحاضه اول وقت وضو بگیرد یا غسل کند؛ ولى با تأخیر نماز بخواند، آیا باید دوباره وضو بگیرد یا غسل کند؟ همه مراجع (به جز سیستانى): آرى، باید دوباره وضو بگیرد یا غسل کند و نماز بخواند؛ مگر آنکه خون داخل فضاى فرج نیاید.[۱] آیه اللّه  سیستانى: اگر وظیفه اش این بوده که بین وضو یا غسل و نماز …

بیشتر بخوانید »

نماز بدون غسل

پرسش . اگر زن مستحاضه (استحاضه کثیره یا متوسطه)، براى نماز غسل نکند و تنها وضو بگیرد؛ آیا نمازش باطل است؟ همه مراجع: آرى، نمازش باطل است.[۱] تبصره . آیه اللّه مکارم قائل به استحاضه متوسطه نیستند. [۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۲۶ و وحید، توضیح المسائل، م ۴۳۲ و دفتر: خامنه اى.

بیشتر بخوانید »

مستحاضه و نماز قضا

پرسش  . آیا زن مستحاضه مى تواند نماز قضا بخواند؟ آیا براى انجام آن باید کارهایى را که براى نماز ادا لازم شده، انجام دهد؟ آیات عظام امام، خامنه اى، سیستانى، فاضل و نورى: آرى، مى تواند نماز قضا بخواند و باید براى هر نماز، کارهایى را که براى نماز ادا واجب است، به جا آورد.[۱۵۷] آیات عظام تبریزى و وحید: خیر، باید …

بیشتر بخوانید »

مستحاضه و نماز آیات

پرسش . اگر بر زن مستحاضه نماز آیات واجب شود، آیا مى تواند به همان کارهایى که براى نماز یومیه انجام داده، اکتفا کند؟ همه مراجع (به جز تبریزى، مکارم و وحید): خیر، باید براى نماز آیات هم تمام کارهایى را که براى نماز یومیه به جا آورده، انجام دهد.[۱] آیه اللّه  تبریزى: باید براى نماز آیات وضو بگیرد و در استحاضه …

بیشتر بخوانید »

وارسى کردن مستحاضه قبل از نماز

پرسش ۱ . آیا در استحاضه وارسى کردن لازم است. اگر بدون وارسى نماز بخواند؛ آیا نمازش باطل است؟ همه مراجع: آرى، باید زن مستحاضه (در صورت امکان) هنگام نماز خود را وارسى کند که استحاضه اش از چه قسم است تا کارهایى را که براى آن قسم دستور داده شده، انجام دهد. اگر بدون وارسى نماز بخواند، نمازش باطل است …

بیشتر بخوانید »