روزه بدون غسل

0

پرسش . اگر در ماه رمضان خانمى که استحاضه اش متوسطه است، غسل را به جا نیاورد، حکم روزه اش چیست؟

آیات عظام امام، خامنه اى، فاضل، نورى و وحید: روزه اش باطل است و باید بعد از ماه رمضان قضا کند.[۱]

آیات عظام بهجت و صافى: بنابر احتیاط واجب روزه اش باطل است و باید بعد از ماه رمضان قضا کند.[۲]

آیات عظام تبریزى و سیستانى: روزه اش صحیح است.[۳]

آیه اللّه  مکارم: استحاضه متوسطه حکم استحاضه قلیله را دارد و استحاضه قلیله غسل ندارد. بنابراین روزه اش صحیح است.[۴]

 

پرسش . اگر مستحاضه کثیره در ماه رمضان غسل هاى خود را به جا نیاورد، حکم روزه اش چیست؟

آیات عظام امام، بهجت، فاضل، نورى و وحید: اگر در روز غسل هایى را که براى نمازهاى روزش واجب است به جا نیاورد، روزه اش باطل مى شود و بنابر احتیاط واجب باید غسل نماز مغرب و عشاى شبى که مى خواهد فرداى آن را روزه بگیرد، به جا آورد.[۵]

آیات عظام تبریزى و مکارم: اگر در روز غسل هایى را که براى نمازهاى روزش واجب است، به جا نیاورد، بنابر احتیاط واجب روزه اش باطل مى شود و نیز باید غسل نماز مغرب و عشاى شبى که مى خواهد فرداى آن را روزه بگیرد، به جا آورد.[۶]

آیه اللّه  سیستانى: اگر در روز غسل هایى را که براى نمازهاى روزش واجب است به جا نیاورد، بنابر فتواى مشهور فقها روزه اش باطل مى شود. و نیز باید غسل نماز مغرب و عشاى شبى که مى خواهد فرداى آن را روزه بگیرد، به جا آورد.[۷]

آیه اللّه  صافى: اگر در روز غسل هایى را که براى نمازهاى روزش واجب است، به جا نیاورد، روزه اش باطل مى شود و بنابر احتیاط واجب باید غسل نماز مغرب و عشاى شب قبل و شب بعد فرداى آن را که مى خواهد روزه بگیرد، به جا آورد.[۸]

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۱۸ و وحید، توضیح المسائل، م ۴۲۴ و دفتر: خامنه اى.

[۲]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۱۸ و بهجت، وسیله النجاه، ج ۱، م ۳۰۰٫

[۳]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۱۸٫

[۴]. توضیح المسائل مراجع، م ۳۹۳ و ۴۱۸٫

[۵]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۱۸؛ وحید، توضیح المسائل، م ۴۲۴؛ بهجت، وسیله النجاه، ج ۱، م ۳۰۰ و دفتر: خامنه اى.

[۶]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۱۸

[۷]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۱۸

[۸]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۱۸٫

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.