تغییر استحاضه کثیره

0

پرسش . اگر استحاضه کثیره به قلیله یا متوسطه تبدیل شود، وظیفه زن چیست؟

همه مراجع: باید براى نماز اول کارهاى استحاضه کثیره را انجام دهد و براى نمازهاى بعد کارهاى استحاضه متوسطه (اگر به متوسطه تبدیل شود) و یا قلیله (اگر به قلیله تبدیل شود) را به جا آورد.[۱]

تبصره . آیه الله مکارم استحاضه متوسطه را قبول ندارند. بنابر این طبق فتواى ایشان تبدیل استحاضه کثیره به متوسطه، حکم تبدیل استحاضه کثیره به قلیله را دارد.

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۴۲۳ و ۴۲۵ و وحید، توضیح المسائل، م ۴۲۹ و ۴۳۱ و دفتر: خامنه اى.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.